Płockie inwestycje w wodociągi i kanalizację

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można otrzymać dotację m.in. na budowę wodociągów, kanalizacji, modernizację wysypisk śmieci, budowę ekologicznych oraz odnawialnych źródeł energii.

Płockie inwestycje w wodociągi i kanalizację

Wodociągi Płockie otrzymają z programu Infrastruktura i Środowisko kwotę przekraczającą 76 mln zł. Są to pieniądze na pierwszy etap inwestycji w ramach działania "Gospodarka wodno-ściekowa". Podpłocka gmina Słupno za 12 mln zł, w tym 8 mln zł unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet IV Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka - Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa województwa mazowieckiego, rozbuduje sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

Płock bardzo szybko zaczął się rozbudowywać w latach 60. Nikt wówczas nie przywiązywał do tego wagi i w mieście powstała sieć kanalizacji ogólnospławnej. W efekcie każdy wielki deszcz powoduje, że płockie ulice szybko wypełniają się wodą, która często cofa się także do piwnic. Drugi problem to oczyszczalnia ścieków w Maszewie. Odprowadza ona do Wisły ścieki zawierające ponadnormatywny ładunek azotu i fosforu. W 2003 roku inspektorzy ochrony środowiska nałożyli na spółkę mandat - 2,7 mln zł.

W marcu tego roku Wodociągi Płockie podpisały umowę na dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I", który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 175,5 mln zł, tzw. koszty kwalifikowane sięgają 140,1 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi maksymalnie 76,4 mln zł.

Proces porządkowania płockich kanałów został podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego Wodociągi Płockie już wybudowały sieć kanalizacji sanitarnej w Borowiczkach i Parcelach. Teraz zajmują się przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Maszewie (w dwóch etapach). Wodociągi muszą jeszcze przebudować przepompownie ścieków.

Kolejnym etapem będzie rozdzielenie kanalizacji. Dojdzie do tego budowa kanalizacji w Górach i Ciechomicach, dzięki której z mapy Płocka prawie całkowicie znikną obszary pozbawione sieci kolektorów sanitarnych. Pozwoli też na zlikwidowanie oczyszczalni ścieków w Górach i na Radziwiu. Nieczystości z lewego brzegu miasta będą tłoczone do Maszewa pod dnem Wisły. Łącznie z realizacją drugiego etapu programu modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej Płockie Wodociągi wydadzą łącznie ponad 360 mln zł.

źródło i zdjęcie: wodkaneko.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Warto przeczytać
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT