Konieczność posiadania pozwolenia na urządzenia wodne

Jednoznaczne zdefiniowanie, co jest a co nie jest tym urządzeniem często stanowi problem. Zakład, który wzniósł urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, jest obowiązany do jego rozebrania na własny koszt.

Konieczność posiadania pozwolenia na urządzenia wodne

Najczęściej Twój problem dotyczący urządzeń wodnych sprowadza się do pytania, czy wybudowana na terenie Twojego zakładu kanalizacja z urządzeniami podczyszczającymi zalicza się do tych urządzeń? Otóż ani kanalizacja ani separator ze zbiornikiem wody czystej i osadnikiem nie są urządzeniami wodnymi.

Równie ważne jest określenie, czy urządzeniem wodnym jest miejsce zrzutu ścieków. Jeżeli są one odprowadzane rurą wylotową do chłonno - odparowującego zbiornika, czyli zbiornika, który nie ma uszczelnionego dna (co stanowiłoby zabezpieczenie przed wchłanianiem oczyszczanych ścieków do gruntu), zbiornik taki zalicza się do urządzenia wodnego. W tej sytuacji konieczne jest posiadanie pozwolenia na urządzenia wodne.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne do urządzeń wodnych należą urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.

Urządzenia wodne to przykładowo:

  • Budowle - piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy,
  • Zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
  • Stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
  • Obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
  • Obiekty energetyki wodnej,
  • Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
  • Mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
  • Stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019).

źródło: ochronasrodowiska.eu
zdjęcie: hydroconsult.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT