Dotacje na oczyszczalnie ścieków wolne od podatku

Otrzymując z budżetu gminy dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, nie trzeba sporządzać PIT - 8C. Tak stwierdził w swojej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Dotacje na oczyszczalnie ścieków wolne od podatku

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wytknął tym samym pomyłkę gminie, która uznała, że dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest opodatkowane i należy wystawić dla podmiotu ubiegającego się o nie PIT-8C.

Dyrektor izby powołał się m.in. na art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

W tym przypadku wnioskodawca na podstawie uchwały rady gminy, udziela dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja zostaje przyznana osobom fizycznym na podstawie decyzji (w formie umowy), po przedłożeniu odpowiednich dokumentów i dokonanej kontroli realizacji zadania przez urząd gminy.

"W związku z powyższym stwierdza się, że otrzymana przez osobę fizyczną dotacja w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacona z budżetu gminy, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" czytamy w uzasadnieniu interpretacji.

źródło: portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: ekrosno.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT