Dopłaty na zakup kolektorów słonecznych

Program dopłat na zakup kolektorów słonecznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstał przy ścisłej współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Banki przystępujące dziś do podpisania umów, zostały wyłonione w naborze, który NFOŚiGW przeprowadził w kwietniu i maju br.

Dopłaty na zakup kolektorów słonecznych

17 czerwca w Warszawie nastąpiło podpisanie umów pomiędzy NFOŚiGW oraz bankami dotyczących dopłat ze środków Funduszu do kredytów udzielanych przez te banki odbiorcom indywidualnym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Dopłaty na zakup kolektorów słonecznych będą udzielane do kredytów zarówno na zakup jak i montaż zestawów solarnych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Wyjątkowy charakter tego wydarzenia polega m. in. na tym, że uruchamiany właśnie instrument finansowy adresowany jest do osób fizycznych, podczas gdy najczęściej partnerami NFOŚiGW są samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wynika to z faktu, że Narodowy Fundusz, który nie posiada żadnych oddziałów regionalnych, wspiera finansowo te przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, których ponadregionalny zasięg lub skala wnioskowanej pomocy przekracza możliwości funduszy wojewódzkich.

Beneficjenci mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

  • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego;
  • zakupu kolektora słonecznego (płaskiego lub rurowego), nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza;
  • montażu zestawu.

Wysokość dopłaty z NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto ww. kosztów poniesionych przez inwestora. Wysokość dopłaty będzie obliczona proporcjonalnie do kosztów nieprzekraczających 2500 zł za metr kwadratowy powierzchni zainstalowanych kolektorów słonecznych.

Na dopłaty NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł do wypłacenia w latach 2010-2012. Pozwoli to na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zainstalowania kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. m2 (ok. 25 boisk piłkarskich), co przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 36 tys. ton.

UWAGA: Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację, i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem. Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.

źródło i zdjęcie: www.ekonews.com.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT