Zmiany w zasadach przyznawania kredytu na kolektory

NFOŚiGW zmienił kilka zasad swojego programu 45% dotacji na zakup kolektorów słonecznych. Zmiany poszerzają możliwości skorzystania z dofinansowania Funduszu.

Zmiany w zasadach przyznawania kredytu na kolektory

Program kredytu na zakup solarów z 45% dopłatą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany jest od sierpnia ubiegłego roku. Dzięki niemu osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą zamontować instalacje solarne wykorzystując środki z NFOŚiGW. Aby jednak tego dokonać, muszą najpierw zaciągnąć kredyt w jednym z biorących udział w programie banków i (po spełnieniu określonych warunków) Fundusz spłaci część zaciągniętego kredytu.

Po wprowadzeniu programu kilka jego zasad spotkało się z krytyką osób chcących skorzystać z dofinansowania na solary. We wcześniejszej wersji, wymogi regulaminu wykluczały z grona potencjalnych beneficjentów osoby, których domy ogrzewane były za pomocą ciepła dostarczanego przez miejską sieć ciepłowniczą. Tymczasem w swoim nowym brzemieniu regulamin kredytu z dotacją na solary dopuszcza możliwość montażu instalacji solarnej także przez właścicieli domów korzystających z c.o.

Drugim dyskusyjnym wymogiem programu NFOŚiGW była możliwość instalacji kolektorów służących do ogrzewania wyłącznie ciepłej wody użytkowej. Nowe zasady programu rozszerzają natomiast możliwości wykorzystania solarów także do innych potrzeb takich jak np. ogrzewanie podłogowe czy zasilanie basenów.

W dodatku, wcześniejsze zasady regulaminu wykluczały z możliwości montażu kolektorów budynki znajdujące się w budowie. Teraz osoby, które dopiero budują dom, a chciałyby zamontować na nim kolektory z dopłatą z NFOŚiGW, mogą zaciągnąć kredyt i zainstalować kolektory jeszcze w trakcie budowy, i wystąpić o dopłatę z Funduszu po odebraniu inwestycji i faktycznym zamieszkaniu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest jednak uzyskanie za pomocą dofinansowanej instalacji tzw. efektu ekologicznego, czyli rzeczywiste zmniejszenie zużycia energii wyprodukowanej za pomocą konwencjonalnej źródeł, co jednak może być spełnione tylko wtedy, gdy instalacja solarna jest faktycznie eksploatowana tzn. beneficjent programu NFOŚiGW wykorzystuje kolektory do ogrzania c.w.u. przez 12 miesięcy od dnia zrealizowania projektu. Jeśli natomiast budynek pozostaje niezasiedlony, Fundusz nie refunduje części poniesionych kosztów.

Powyższy warunek nie wyklucza skorzystania z dopłaty na montaż kolektorów m.in. w domkach letniskowych, niemniej jednak muszą one być eksploatowane przez mieszkańców przez okres roku od zakończenia przedsięwzięcia.

Zmiany w zasadach przyznawania kredytu na kolektory precyzują status potencjalnych beneficjentów, którymi mogą zostać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym znajdującym się w budowie. Kredyt na montaż kolektorów z częściową refundacją kosztów mogą zaciągnąć zatem osoby posiadające prawo własności lub współwłasności, prawo użytkowania wieczystego, a także prawo najmu lub dzierżawy, przy czym umowy na najem bądź dzierżawę muszą obowiązywać przez cały okres kredytowania - przynajmniej do końca planowanego okresu trwałości.

Zmiany zasad programu dopłat do kolektorów objęły również doprecyzowanie katalogu uprawnień wymaganych od instalatorów, a także definicji budynku mieszkalnego, na którym można zamontować solary przy wykorzystaniu środków Funduszu.

Zgodnie z poprawkami NFOŚiGW, montaż kolektorów może być wykonany przez osobę spełniającą jeden z następujących wymogów:

  • instalator posiada uprawnienia zgodne z katalogiem uprawnień wymienionych w Rozdziale 2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, a także certyfikat w zakresie doboru i montażu solarów wydany przez producenta kolektorów lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
  • instalator jest przedstawicielem producenta kolektorów lub podmiotu posiadającego świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu kolektorów wydane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
  • instalator posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją instalacji na stanowisku dozoru wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku i jednocześnie legitymuje się certyfikatem dot. doboru i montażu instalacji solarnych wydanym przez jej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.

Protokół końcowy odbioru instalacji kolektorów musi zawierać podpisy wykonawcy spełniającego wyżej wymienione warunki, a także kredytobiorcy oraz inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia zgodne z artykułem 14, ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

źródło: heliosfera.pl
zdjęcie: velux.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT