Zmiany sposobu wykonywania projektów instalacji odgromowych

W świetle obowiązujących przepisów od dnia 20 marca br. wszystkie nowo wykonywane projekty instalacji odgromowej dla nowych obiektów budowlanych powinny uwzględniać i spełniać zapisy norm PN-EN 62305 oraz PN-EN 50164.

Zmiany sposobu wykonywania projektów instalacji odgromowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597).

Zgodnie z przywołaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury normą PN-EN 62305-3 projektant i wykonawca, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo projektowanych lub wykonywanych instalacji piorunochronnych, powinien stosować do ich budowy elementy spełniające zapisy normy PN-EN 50164 dotyczące wymogów materiałowych oraz prób badawczych, jakim powinny być poddane.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo projektowanych lub wykonywanych instalacji piorunochronnych należy stosować do ich budowy elementy spełniające zapisy normy PN-EN 50164 dotyczące wymogów materiałowych oraz prób badawczych jakim powinny być poddane.

Wielu projektantów poznało już normę PN-EN 62305, lecz nie zapoznali się dokładnie z jej trzecim arkuszem, w którym mowa o wymaganiach jakościowych, które muszą spełniać elementy ochrony odgromowej zgodnie z normą PN-EN 50164.

Norma PN-EN 50164 jest tam przywołana zdaniem, które wskazuje, że projektant i wykonawca powinni stosować elementy ochrony odgromowej spełniające wymagania normy PN-EN 50164. Pojawia się wiele błędnych wypowiedzi dotyczących zakresu badań obejmowanych przez normę PN-EN 50164.

źródło: inzynierbudownictwa.pl
zdjęcie: favore.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE