Polskie miasta nie nadążają z budową oczyszczalni

157 średnich aglomeracji przyznało, że nie zdąży z budową oczyszczalni ścieków do końca tego roku. Nieterminowe wykonanie zadań może skutkować nawet koniecznością zwrotu przyznanych funduszy.

Polskie miasta nie nadążają z budową oczyszczalni

Niedotrzymanie unijnych terminów realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) grozi karami oraz wzrostem opłat za odprowadzanie ścieków. Największy poślizg jest w Małopolsce (23 aglomeracje), Mazowszu (22), Dolnym Śląsku (17) i Wielkopolsce (17). Obecnie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który koordynuje realizację KPOŚK, czeka na szczegółowe dane od marszałków województw. Na ich podstawie zostanie opracowany projekt aktualizacji Programu, który wyznaczy nowe terminy wykonania ekologicznej inwestycji.

O tym kto dostanie więcej czasu na dokończenie projektu będzie decydować stopień zaawansowania danej inwestycji budowy oczyszczalni ścieków, poświadczony konkretnymi dokumentami oraz programami dostosowawczymi wraz ze szczegółowym harmonogramem działań inwestycyjnych dla każdego przedsięwzięcia.

W kwietniu NIK alarmował o opóźnieniach w realizacji KPOŚK. Kontrolerzy zwrócili wtedy uwagę m.in. na nierzetelne raporty z realizacji KPOŚK, przedkładane corocznie wojewodom przez organy gmin oraz na słabe zaangażowanie administracji publicznej (w tym resortu środowiska i KZGW) w realizację zadań wynikających z KPOŚK.

NIK ostrzegł wówczas, że coraz bardziej realne staje się niedotrzymanie unijnych zobowiązań w zakresie redukcji zanieczyszczeń w ściekach komunalnych. 31 grudnia 2010 r. upływa termin realizacji drugiego z celów pośrednich, określonych w Traktacie dotyczącym przystąpienia m.in. Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, związanych z wdrażaniem wymogów dyrektywy 91/271/EWG, na które Polska uzyskała okres dostosowawczy do 2015 r. Do końca 2010 r. musi zostać zapewnione osiągnięcie zgodności z Dyrektywą dla 1069 aglomeracji, z których ładunki zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowią 86 proc. całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji.

Niezrealizowanie lub nieterminowa realizacja przez gminy zadań ujętych w KPOŚK, w tym m. in. zaplanowanych do wykonania w terminie do końca 2010 r., może spowodować nałożenie na Polskę kar pieniężnych. Dodatkowo niewykonanie projektów oczyszczalni ścieków realizowanych przy udziale środków UE, może skutkować koniecznością zwrotu przyznanych środków.

źródło i zdjęcie: samorzad.pap.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT