Nowe rozporządzenie w kwestii komunalnych osadów ściekowych

Rozporządzenie określa, jakie warunki muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, przy rekultywacji terenów na cele rolne, do upraw roślin i do dostosowania gruntów do gospodarki odpadami.

Nowe rozporządzenie w kwestii komunalnych osadów ściekowych

Dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego przy stosowaniu na gruntach, dawkę osadu ustala się oddzielnie dla każdej na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnego osadu ściekowego. Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu użytkowania, jakości osadu i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.

13 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924). Konieczność wydania nowego rozporządzenia i jednoczesnego uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i Nr 155, poz. 1299) była spowodowana potrzebą uproszczenia obowiązujących przepisów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymogami dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska.

Uznano, że doprecyzowania wymaga także użyte w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu pojęcie "partia osadu". Zastąpiono je pojęciem "dawka osadu", przyjmując, że dawkę osadu ściekowego ustala się oddzielnie dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego przeznaczonego do stosowania, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnego osadu ściekowego.

Dodano także przepis stanowiący, że przy ustalaniu ww. dawki osadu wykorzystywanego na cele w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolnicze, uwzględnia się zasady dobrej praktyki rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy, środki wspomagające uprawę roślin lub dodatki do wzbogacenia gleby.

W załącznikach do nowego rozporządzenia w kwestii komunalnych osadów ściekowych, określono dopuszczalną wartość metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych, wartości dopuszczalne ilości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm) przy stosowaniu ww. osadów w określonych celach oraz metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych. Dopuszczono możliwość stosowania skumulowanych dawek komunalnych osadów ściekowych w przypadku ich jednokrotnego zastosowania w odstępie dwóch lub trzech lat. Przy zachowaniu określonych rozporządzeniem warunków, stosowanie zwielokrotnionych dawek komunalnych osadów ściekowych w większych odstępach czasu nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości gleby i ziemi, a równocześnie przyczyni się do obniżenia kosztów aplikacji osadów i ułatwi równomierne ich rozprowadzenie na powierzchni ziemi.

Zmiana wprowadzona w § 4 wcześniejszego rozporządzenia polega na dodaniu nowego ustępu wprowadzającego wymóg niezwłocznego zmieszania z gruntem przywiezionych komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na danym gruncie. Przepis ten jest niezbędny, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie odzysku komunalnych osadów ściekowych na danej nieruchomości oraz w celu uniknięcia negatywnego oddziaływania tych osadów na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi w wyniku magazynowania w nie wyznaczonym miejscu i w niekontrolowany sposób tych osadów na nieruchomości.

Dopuszczono do stosowania w rolnictwie osady w postaci mazistej, zmiana w rozporządzeniu została wprowadzona  w oparciu o doświadczenia i badania instytutów, z których wynika, że jest to często stosowana w rolnictwie postać komunalnych osadów ściekowych, nie przyczyniająca się do trudności w równomiernym rozprowadzaniu osadów na polach. Dokonano również zmiany w załączniku określającym metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych polegającej na dodaniu w metodzie określania żywych jaj pasożytów jelitowych, wymagania przeprowadzania inkubacji przed wykonaniem badania mikroskopowego.

źródło: ekoinfo.pl
zdjęcie: zb.eco.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT