Zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii rozpoczął prace

Z początkiem lipca br. prace swoje rozpoczął Zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Został on utworzono z inicjatywy ministra rolnictwa Marka Sawickiego oraz senatora RP, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Ryszarda Góreckiego.

Zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii rozpoczął prace

Otwierając pierwsze posiedzenie Zespołu, minister zwrócił uwagę na fakt, że najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoją ministrowie rolnictwa państw członkowskich UE jest zaspokojenie potrzeb żywnościowych oraz dywersyfikacja źródeł przychodów w rolnictwie.

"W pierwszej kolejności do produkcji odnawialnej energii powinny być wykorzystywane surowce wspólnotowe, w tym przede wszystkim produkty uboczne i pozostałości produkcji rolnej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Zrównoważony rozwój i wykorzystanie dostępnego w rolnictwie potencjału odnawialnych źródeł będą sprzyjały realizacji tych celów. Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w oparciu o jednostki wytwórcze wykorzystujące lokalnie dostępne zasoby, zlokalizowane w niedalekiej odległościach od odbiorców końcowych, jest szczególnie ważnym zagadnieniem przy obecnych i przewidywalnych możliwościach dostaw energii mających istotny wpływ na działalność gospodarczą oraz warunki życia." powiedział Marek Sawicki.

Inicjatorzy powołania Zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii zgodnie podkreślili, że wykorzystanie niewielkich rozproszonych jednostek wytwarzania energii odnawialnej zlokalizowanych w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, stwarza szansę na rozwój tych obszarów poprzez dywersyfikację przychodów oraz osiągnięcie korzyści finansowych ze źródeł dotychczas niewykorzystywanych.

Prace Zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii będę koncentrować się na:

  • opracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich ze szczególnych uwzględnieniem wykorzystania biomasy rolniczej;
  • analizie uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań prawnych;
  • opracowywaniu propozycji działań oraz rozwiązań ułatwiających rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich;
  • promowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich poprzez wskazywanie rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.

Minister podkreślił, że istotnym efektem prac Zespołu będzie wypracowanie wzorcowych rozwiązań dla wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii w tym budowy lokalnych sieci dystrybucyjnych biogazu oczyszczonego, o parametrach zbliżonych do jakości gazu ziemnego.

"Biogazownie rolnicze w Polsce ukierunkowane na produkcję energii elektrycznej są źródłem wytwarzania energii cieplnej, która może i powinna być wykorzystywana do celów socjalnych oraz gospodarczych. Obiekty te powinny ułatwiać rolnikom realizację obowiązków z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie oraz umożliwiać ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną produkcją rolniczą" mówił szef resortu rolnictwa.

W trakcie dyskusji poruszono również szereg zagadnień, które zdaniem członków Zespołu winny sprzyjać realizacji postawionych zadań. Szczególną uwagę zwrócono na budowę świadomości społecznej, propagowanie modelowych rozwiązań dla społeczności lokalnych na poziomie gminy i powiatu oraz wdrażanie nowych technologii.

Wręczając powołania, minister podziękował za pozytywną odpowiedź na propozycję pracy w Zespole, od którego oczekuje wsparcia eksperckiego w rozwiązywaniu problemów energetycznych dotykających obszary wiejskie w Polsce i Wspólnocie Europejskiej.

"Efekty prac Zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii zostaną wykorzystane w pracach resortu, udostępnione samorządom, a także rolnikom oraz społecznościom lokalnym" zaznaczył Marek Sawicki.

źródło: energiawiatru.eu
zdjęcie: Aneta Sadlik

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT