Warunki posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków

Podczas zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków należy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniej oczyszczalni oraz jej umiejscowienie. Muszą one spełniać warunki obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Warunki posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków

WYMAGANE DOKUMENTY DO ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jednak należy co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) właściwego dla inwestycji starostwa powiatowego czy urzędu gminy.

Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie. Jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Należy pamiętać również ze do montażu należy przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.

W przypadku, gdy oczyszczona woda z oczyszczalni zostaje odprowadzona poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności – rów melioracyjny, rzeka itp., wymagane jest dodatkowe pozwolenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • mapkę do celów projektowych (sytuacyjno-wysokościowa) z naniesioną oczyszczalnią oraz drenażem rozsączającym,
 • dokumentację techniczną oczyszczalni łącznie z atestami i deklaracjami zgodności.

Wszystkie osadniki SZAKK posiadają wymagane dokumenty, które są niezbędne w świetle prawa budowlanego.

Mapka do celów projektowych z oczyszczalnią oraz drenażem rozsączającym.
Osadnik gnilny może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tym budynku. W przeciwnym razie odległość osadnika od budynku musi wynosić min. 5 m.

UMIEJSCOWIENIE OCZYSZCZALNI I DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO

O tym, czy przydomowa oczyszczalnia zmieści się na działce, decydują nie tylko wielkość jej poszczególnych elementów i wymagania dotyczące ich montażu względem siebie. Przede wszystkim muszą być zachowane odpowiednie odległości od innych obiektów, na które może oddziaływać.

Najważniejszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest poziom wód gruntowych na działce. Nie może być on mniejszy niż 1,5 od spodu drenażu rozsączającego.

W przypadku zbyt wysokich wód gruntowych należy zastosować specjalne do tego celu przepompownie wody, które pozwalają na podniesienie montażu wysokości całej oczyszczalni na bezpieczną odległość od występujących wód.

Osadnik gnilny powinien być umiejscowiony jak najbliżej budynku - tak, aby ścieki wędrujące z budynku do zbiornika przebyły jak najkrótsza drogę. Dzięki temu ścieki będą miały wyższą temperaturę, co pozytywnie wpłynie na proces rozkładu zanieczyszczeń.

Sam zbiornik można umieścić w pobliżu budynku jednorodzinnego, ale tylko wtedy, gdy będzie posiadał odpowiednie odpowietrzenie znajdujące się powyżej 0,6 m od górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych.

W przypadku braku takiego rozwiązania osadnik musi znajdować się co najmniej 5 m od budynku. Dodatkowo zbiornik oczyszczalni powinien być oddalony co najmniej 15 m od najbliższej studni oraz minimum 2 m od granicy działki oraz drogi.

W przypadku drenażu rozsączającego należy zachować odpowiednie odległości:

 • 30 m od najbliższej studni,
 • 3 m od budynków,
 • 2 m od granicy działki i dróg.

Sam drenaż można dostosować do warunków panujących na działce, ale zaleca się, aby w przypadku kilku nitek drenarskich odległość pomiędzy nimi nie była mniejsza niż 1,5 m. Długość pojedynczej nitki nie powinna przekraczać 30 m.

STOPIEŃ PRZEPUSZCZALNOŚCI GLEBY A PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Czynnikiem często decydującym o wyborze i budowie przydomowej oczyszczalni ścieków jest przepuszczalność gleby. Stopień przepuszczalności można wykonać w prosty sposób za pomocą tak zwanego testu perkolacyjnego.

Warunki przeprowadzenia testu:

 • do głębokości projektowanego drenażu wykonujemy wykop bez naruszania naturalnej struktury gruntu,
 • na dnie wykopanego wykopu robimy dołek o wymiarach 30 cm x 30 cm i głębokości około 15 cm,
 • w celu zwilżenia gleby wlewamy do niego 10 l wody i odczekujemy 5 minut po tym jak całkowicie wsiąknie w glebę,
 • do dołka wlewamy 12,5 l wody,
 • mierzymy czas wsiąkania wody w glebę oraz notujemy tak uzyskane wynik.

Źródło i zdjęcia: EURO SZAKK PL

FILMY OSTATNIO DODANE