Odzysk energii PREMIUM w ofercie VTS

Nowy trend światowy w oszczędzaniu energii i dbaniu o ekologię wytyczony jest w kierunku oszczędzania energii. Jednym z jej sposobów jest odzysk energii w wentylacji i klimatyzacji mechanicznej. Zastosowanie odzysku energii oprócz bezsprzecznych efektów ekologicznych, przynosi także wymierne korzyści dla użytkownika w postaci obniżenia kosztów użytkowania systemów wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych.

Odzysk energii PREMIUM w ofercie VTS

Wyższa sprawność odzysku oznacza na ogół większy koszt inwestycyjny, a niekiedy i większą przestrzeń potrzebną na zainstalowanie kanałów i urządzeń do obróbki powietrza. Z uwagi na przeciwstawności kosztu inwestycyjnego i kosztu eksploatacyjnego istnieje pokusa zarówno dla firm instalacyjnych jak i producentów, aby przedstawiać inwestorowi wysoką sprawność w niskiej cenie zakupu. Przy opisywaniu sprawności odzysku energii wykorzystywana jest jej wartość procentowa.

I tutaj można zaobserwować różne podejście producentów systemów odzysku energii czy inspektorów nadzoru w definiowaniu liczenia odzysku. Sprawność można obliczać jako całkowitą, jawną, suchą i utajoną. Dla każdej z nich można definiować odniesienie do wartość nawiewu lub do wyciągu. W ramach jednego systemu sprawność mocno zależy od samych parametrów powietrza przed i za wymiennikiem, od relacji ilości powietrza nawiewanego do wyciąganego oraz od prędkości powietrza przepływającego przez wymiennik.

Jak wykazano powyżej mamy stosunkowo dużą ilość parametrów, które możemy wykorzystać w celu zmanipulowania wartości procentowej odzysku energii. Dlatego też, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Komisja Europejska w swoim rozporządzeniu: „ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ErP 2016 – Ecodesign 2016) dla systemów wentylacyjnych” podaje formułę i wymogi dla liczenia sprawności odzysku energii. Formuła jest zgodna z europejską normą branżową EN 13053 i EN 308. Formuła jest zawężona do tak zwanego odzysku suchego przy stałej różnicy temperatur 20 K pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu, a temperaturą powietrza na zewnątrz, zbilansowanego przepływu powietrza w torze powietrza nawiewnego i usuwanego, a także narzuca minimalne wartości sprawności odzysków energii. I tak od pierwszego styczna 2016 r. wynosi ona 63% dla odzysku z medium pośredniczącym i 67% dla pozostałych systemów, przy czym komora mieszania nie jest traktowana jako system odzysku energii.

VTS chcąc ułatwić dobór urządzeń spełniających wymogi Ecodesing 2016 proponuje wykorzystanie opcji odzysku energii PREMIUM w klasie krzyżowych rekuperatorów powietrza. Sprawności suche odzysku wg opcji PREMIUM są większe od opcji standard o ok 20 punktów procentowych tj. o ok 40% i przedstawiają się jak poniżej:

Sprawności suche dla central VENTUS VS 10 – VS  180 liczone zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 1253/2014.


Sprawności suche dla central VENTUS VS 230 – VS 650 liczone zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 1253/2014

Należy przy tym nadmienić, że opory przepływu powietrza wzrastają średnio dwukrotnie przy prędkościach powietrza w oknie centrali wynoszącym 1,6-1,8 m/s oraz zwiększa się masa centrali wynikająca z większej masy samego wymiennika oraz ze zwiększenia powierzchni obudowy centrali.

Porównanie mas i wymiarów wymienników krzyżowych zaprezentowano poniżej.


Rozporządzenie Komisji EU oprócz wymogu minimalnej sprawności narzuca także konieczności stosowania by-pass powietrza w systemach odzysku. Dlatego też oferta VTS zostaje uzupełniona o taki by-pass w centralach VS 10 - VS 15. Zastosowanie wyższych odzysków ciepła wymaga większych gabarytów urządzeń.  W związku z powyższym centrale zawierające odzysk PREMIUM będą dłuższe od central z odzyskiem standardowym o 366-730 mm, w zależności od wielkości urządzenia i konfiguracji przepływów. Wraz z wdrożeniem odzysków PREMIUM dla rekuperatorów powietrza VTS proponuje zintegrowanie komory mieszania w niewykorzystanej przestrzeni obejścia rekuperatora:


1 – przepustnica powietrza by-passu
2 – przepustnica powietrza dla komory mieszania w blokach wymiennika krzyżowego z komorą mieszania (PM)

Zintegrowanie komory mieszania z wymiennikiem krzyżowym mocno zmienia wygląd centrali oraz jej układ. Odpowiedniki bloków wymiennika krzyżowego z komorą mieszania przedstawiono poniżej.


W celu zapewnienia prawidłowej pracy wymiennika w sytuacji odzysku chłodu, VTS doposaża fabrycznie taki wymiennik w przepustnice zamykające przepływ na wymienniku krzyżowym:


3 – przepustnica powietrza – zamykająca przepływ powietrza na wymienniku krzyżowym.

Przeniesienie komory mieszania do przestrzeni by-pass powoduje, że układy PM w układzie PREMIUM są w większości krótsze od tych, które są wyposażone w standard. Różnica zawiera się pomiędzy 366-720 mm w zależności od modelu.

Opcje PREMIUM powoduję, że oferta VTS nie jest tylko dopasowaniem do wymogów unijnych, ale także znacznym krokiem w zwiększeniu konkurencji produktów VENTUS.

źródło i zdjęcia: VTS Polska Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT