Automatyczne bramy wjazdowe - wybór i montaż

Zdalne sterowanie otwieraniem bram wjazdowych na posesję stało się niemal standardem ułatwiającym zmotoryzowanym korzystanie z nieruchomości. Stosownie do warunków użytkowania możemy wybrać bramę przesuwną wyposażoną w mechanizm napędowy sterowany pilotem lub również zautomatyzowaną - najczęściej dwuskrzydłową - bramę rozwierną. O wyborze rodzaju bramy powinniśmy zadecydować na etapie budowy ogrodzenia od strony wjazdowej, uwzględniając m. in. ukształtowanie terenu, możliwości zjazdu z drogi i niezawodność funkcjonowania. Dla niezdecydowanych pozostaje możliwość zamontowania bramy podnoszonej, która chowa się pod ziemią i wysuwa trybie zamknięcia.

Automatyczne bramy wjazdowe - wybór i montaż
Z artykułu dowiesz się:
  • Jakie warunki musi spełniać lokalizacja bramy wjazdowej?
  • Jakie są wymagania techniczne dla bram wjazdowych?
  • Jakie są cechy funkcjonalne automatycznych bram wjazdowych?
  • Jak bezpiecznie użytkować automatyczne bramy wjazdowe?
  • Jak montować automatyczną bramę rozwierną?
  • Jak montować automatyczną bramę przesuwną?

Warunki lokalizacji bramy

Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego wjazdu na posesję z drogi publicznej czy wewnętrznej nie zawsze ogranicza się do wybrania odpowiadającej nam bramy i niekiedy wymaga również modyfikacji ogrodzenia. Szczególnie kłopotliwy będzie zjazd z wąskiej drogi, gdy dodatkowe utrudnienia stwarzają m.in. rowy odwadniające.

Formalnie lokalizacja wjazdu na posesję z drogi publicznej jest określona na mapie geodezyjnej na podstawie planu zagospodarowania posesji (np. przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę) bądź w przypadku działek niezagospodarowanych w formie decyzji zarządcy drogi, np. podczas jej przebudowy czy modernizacji.

Jeśli z jakichś względów chcemy zmienić lokalizację zjazdu powinniśmy wystąpić do zarządcy drogi (np. gminy, rejonu dróg powiatowych) o wyrażenie zgody na podstawie sporządzonego projektu. Uzyskanie akceptacji pozwoli na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, którą będziemy musieli zrealizować na własny koszt.

Pewne modyfikacje ułatwiające wjazd na działkę możemy też przeprowadzić bez specjalnych działań formalnych. W obrębie własnej posesji dopuszczalne będzie poszerzenie bramy i jej cofnięcie względem linii ogrodzenia, co umożliwi skręt o większym promieniu.

W warunkach bezproblemowego wjazdu na posesję - zależnie od rodzaju wykorzystywanych samochodów - szerokość bramy przyjmuje się w granicach 3-4 m, chyba, że blisko ogrodzenia umieszczone są stanowiska postojowe dla kilku pojazdów, to wtedy lepiej zamontować szerszą bramę.

Brama przesuwna z napędem Nice
Szerokość bramy przyjmuje się w granicach 3-4 m. Fot. Nice.

Wymagania dla bram wjazdowych

Wybór bramy wjazdowej musimy w pierwszej kolejności uzależnić od możliwości montażowych określonej jej konstrukcji. Założenie bramy przesuwnej wymaga zapewnienia wolnego prześwitu wzdłuż ogrodzenia na odcinku o długości odpowiadającej szerokości bramy plus 30-40% tej wartości stosownie do długości tzw. przeciwwagi. Zatem dla bramy czterometrowej wzdłuż płotu musi być wolne miejsce o długości ok. 5,5 m pozwalające na jej „schowanie się”.

Istotne jest również utrzymanie jednakowego poziomu gruntu na całej trasie przesuwania się bramy. Nie można zamontować jej przy bocznym nachyleniu terenu czy schodkowym ogrodzeniu.

Budowa istniejących już słupków bramowych nie będzie sprawiać problemów przy montażu bramy przesuwnej, gdyż elementy nośne i dojazdowe nowej bramy można zamontować niezależnie od ogrodzenia.

Bramy rozwierne - najczęściej dwuskrzydłowe można założyć niemal w każdych warunkach terenowych, a otwierane do środka skrzydła nie ograniczają szerokości przejazdu, choć w przypadku nachylenia podjazdu wewnątrz działki musi być on wypoziomowany przynajmniej na odcinku odpowiadającym szerokości skrzydła, czyli 2-3 m.

Jedynie w skrajnie niekorzystnych warunkach, gdy za ogrodzeniem w odległości mniejszej niż 1,5-2 m znajduje się już garaż trzeba zrezygnować z takiego rozwiązania. Bramy rozwierne doskonale nadają się do wjazdów cofniętych, gdy umieszczamy je poza linią ogrodzenia, ułatwiając w ten sposób wjazd na posesję.

Ze względu na mocowanie skrzydeł i mechanizmu automatycznego otwierania na słupkach bramowych, ich konstrukcja powinna być przystosowana do przenoszenia niekiedy znacznych obciążeń (ciężaru skrzydła, siły naporu wiatru), dlatego słupki bramowe najlepiej już na etapie budowy ogrodzenia dostosować do takiego rodzaju montowanej bramy.

Cechy funkcjonalne bram automatycznych

Przy podobnych walorach funkcjonowania bram wjazdowych przesuwnych i rozwiernych istotną cechą uwzględnioną przy ich wyborze będzie niezawodność działania w zmiennych warunkach atmosferycznych i odporność na uszkodzenia.

Bramy rozwierne pod względem działania nie różnią się od zwykłych ręcznie otwieranych furtek czy wjazdów, jedynie sterowanie odbywa się poprzez dołączony mechanizm.

Napęd do bramy rozwiernej przeznaczonej na szerokie słupki
Napęd do bramy rozwiernej przeznaczonej na szerokie słupki. Fot. Beninca.

Na ich funkcjonowanie nie wpływa więc pogoda, np. oblodzenie, intensywne opady śniegu czy niskie temperatury z reguły nie powodują problemów z działaniem bramy. Nawet w przypadku awarii mechanizmu napędowego bramę łatwo się otwiera i zamyka ręcznie.

Bramy przesuwne ze względu na sposób ich prowadzenia poprzez wózki umieszczone na poziomie gruntu są mniej odporne na ekstremalne warunki pogodowe. W efekcie dość często dochodzi do zamarznięcia mechanizmu jezdnego, gdy słońce stopi zalegający śnieg, a nocą woda zamarznie.

Odblokowanie takiej bramy wymaga odmrożenia prowadnicy - inaczej bramy nie można ruszyć mimo odłączenia mechanizmu napędowego. Mogą też wystąpić problemy spowodowane deformacją podłoża (np. w wyniku wysadzin mrozowych), co skutkuje niedomykaniem się bramy, gdy nie trafia ona w słupek dojazdowy.

Bezpieczeństwo użytkowania

Możliwość zdalnego otwierania bramy z pewnej odległości od posesji pozwala uniknąć oczekiwania na wjazd i zapobiega, np. blokowaniu ruchu na ruchliwej ulicy. Jednak samodzielnie otwierająca się brama - szczególnie przesuwna - potencjalnie może stwarzać zagrożenie, gdy na trasie przesuwu między płotem a bramą, np. dziecko włoży rękę.

Co prawda, cykl funkcjonowania bramy sygnalizuje z reguły migające światło ostrzegawcze, ale w warunkach podwyższonego ryzyka warto obszar przesuwu bramy dodatkowo zabezpieczyć, np. siatką.

Obszar zagrożenia dla ludzi, zwierząt i pojazdów obejmuje również dojazd w świetle bramy. Przy czym w przypadku bramy przesuwnej ogranicza się on do linii jej przemieszczania (od słupka do słupka), a w przypadku bram rozwiernych do strefy zasięgu otwierających się skrzydeł.

Działanie fotokomórek Nice w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania automatyki wjazdowej.

Standardowym zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem przez zamykającą się bramę są zamontowane bariery na podczerwień wyłączające zasilanie napędu lub przejście w tryb otwierania w przypadku pojawienia się w chronionej strefie jakiegoś przedmiotu, osoby.

Przy bramach przesuwnych fotokomórki (nadawczą i odbiorczą) montuje się słupkach bramowych lub wstawionych od strony wewnętrznej bramy. Bramy rozwierne zabezpieczane są dodatkowo barierą na podczerwień montowaną na granicy zasięgu skrzydeł - umieszcza się tam dodatkowe słupki.

Montaż automatycznej bramy rozwiernej

Słupki bramowe, na których zawieszone będą skrzydła muszą zapewniać stabilne zamocowania zawiasów i mechanizmu zamykania. Najwygodniejsza będzie wykorzystanie zabetonowanych w podłożu słupków stalowych, do których bez problemu można przyspawać zawiasy i wspornik dla siłownika.

W przypadku słupków murowanych jako element nośny można wykorzystać słup stalowy lub żelbetowy z odpowiednio przyspawanymi wysięgnikami, który następnie obmurowuje się, np. cegłą klinkierową lub płytkami kamiennymi.

Automatyczna brama rozwierna dwuskrzydłowa
Automatyczna brama rozwierna dwuskrzydłowa. Fot. Hörmann.

Mechanizm siłownika dobiera się stosownie do ciężaru skrzydła i warto przed wykonaniem bramy pozyskać dokumentację dla wybranego automatu bramowego, co umożliwi dostosowanie, np. rozmieszczenia zawiasów i ułatwi montaż.

Dokumentacja ta zwiera m.in. zalecane rozmieszczenie mocowania siłownika na słupku i skrzydle, a także wymagania odnośnie doprowadzenia instalacji elektrycznej, co - w przypadku słupków murowanych - pozwoli na zabetonowanie rurek instalacyjnych pod przewody elektryczne.

Montaż automatycznej bramy przesuwnej

Decydując się na zakup gotowej bramy przesuwnej, otrzymamy w komplecie zestaw niezbędnych elementów pozwalających na jej ręczny przesuw, ale mechanizm napędowy z reguły kupujemy oddzielnie, a jego moc uzależniona jest od ciężaru bramy. Producenci bram z reguły do zakupionego produktu dołączają szczegółową instrukcję montażową, która podaje m.in. wymagany sposób fundamentowania, osadzenia rolek nośnych i górnej rolki prowadzącej, słupka dojazdowego oraz regulacji i montażu zamka hakowego.

Automatyczna brama wjazdowa przesuwna
Automatyczna brama wjazdowa przesuwna. Fot. Wiśniowski.

Z kolei zamontowanie automatu bramowego wymaga osadzenia mechanizmu napędowego na poszerzonym fundamencie - najlepiej w połowie rozstawienia wózków nośnych - i zamocowaniu na skrzydle listwy zębatej.

Konieczne jest również rozprowadzenie instalacji elektrycznej - zasilanie doprowadzone z budynku kablem podziemnym typu YKY podłącza się do zacisków w mechanizmie napędowym, skąd rozprowadzana jest do bariery podczerwieni, lampy sygnalizacyjnej czy dodatkowego oświetlenia wjazdu.

Autor: Cezary Jankowski
Zdjęcie otwierające: Wiśniowski
Zdjęcia w tekście: Nice, Beninca, Hörmann, Wiśniowski
Film: Nice

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE