Stanowisko PIGEO do proponowanych regulacji w projekcie ustawy o OZE

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej przekazała swoje stanowisko do proponowanych uregulowań prawnych w projekcie ustawy o OZE. Zdaniem PIGEO zawarte tam zmiany nie spełnią zakładanych celów, a także nie przenoszą w pełni prawa UE.

Stanowisko PIGEO do proponowanych regulacji w projekcie ustawy o OZE

Większość ekspertów PIGEO uważa, że projektu ustawy o odnawialnych źródłach nie da się w prosty sposób poprawić, bez zasadniczej zmiany jego założeń. W tej sytuacji należy rozważyć konieczność opracowania projektu ustawy na nowo.

Kompleks projektów ustaw, mających porządkować i stabilizować zasady funkcjonowania, w tym wsparcia publicznego dla energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa Prawo energetyczne i ustawa Prawa gazowe) nie spełnia w opinii Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) w/w celów. Nie gwarantuje także wypełnienia ciążącego na Polsce obowiązku pełnej transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dyrektywa 2009/28/WE).

W stanowisku PIGEO do proponowanych regulacji w projekcie ustawy o OZE można znaleźć następujące zapisy:

  • rezygnacja z obowiązku zakupu energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych;
  • nadmierne skomplikowanie zasad udzielania wsparcia, co uniemożliwia racjonalne szacowanie przyszłych przychodów, a tym samym planowanie inwestycji;
  • nadmierne skomplikowania i zbiurokratyzowania zasad dla funkcjonowania mikroźródeł, co eliminuje jakikolwiek efekt zachęty w tym zakresie;
  • zastosowania zmienionych zasad udzielania wsparcia, bez żadnych okresów przejściowych, również do inwestycji zrealizowanych w ubiegłej dekadzie lub znajdujących się w trakcie realizacji;
  • pominięcie szeregu kwestii stanowiących treść Dyrektywy (2009/28/WE) tak kluczowych, jak rola i udział samorządów lokalnych w rozwoju OZE, jak i szczegółowych, jak np. zagadnienie samochodów elektrycznych nierozerwalnie związane z ideą SMART GRID;
  • sprzeczności zapisów uzasadnienia i OSR z rzeczywistymi danymi dotyczącymi funkcjonowania poszczególnych sektorów energetyki korzystających ze źródeł odnawialnych, a także oczywistych rozbieżności z zapisami projektów ustaw.

PIGEO uważa, że przy takim funkcjonowanie sektora OZE, a w szczególności zasad udzielania wsparcia publicznego, powstaną poważne problemy w funkcjonowaniu źródeł już istniejących. Zahamuje to równiez rozwój branży na długie lata, co skutkować będzie nieosiągnięciem celów i wskaźników założonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. i w Krajowym Planie Działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.

źródło i zdjęcie: pigeo.org.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT