Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Inwestycje w odnawialne źródła energii"

Program kolejnej edycji studiów "Inwestycje w odnawialne źródła energii" został dostosowany do projektu ustawy o OZE i wynikających potrzeb rynku. Studia omówią m.in. rozporządzenia wykonawcze oraz postępy i ustalenia w programowaniu wysokości i zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Inwestycje w odnawialne źródła energii"

Zakres studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii"obejmuje praktyczne wykorzystanie zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych wraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych. Studenci opanują umiejętność opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje na wybrane inwestycje.

Studia trwają dwa semestry (październik 2012 - czerwiec 2013) w systemie weekendowym (1-2 weekendy w miesiącu). Zajęcia edycji wrocławskiej odbywają się
w salach Uniwersytetu Ekonomicznego, zajęcia edycji warszawskiej odbywają się w sali szkoleniowej w centrum Warszawy. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz eksperci zewnętrzni.

Szczegółowy program, informacje o wykładowcach, informacje odnośnie rekrutacji oraz formularz rejestracji dostępne są na stronach:

Celem studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii" jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE): rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania ze środków UE.

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności  przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Położenie akcentu na praktyczne aspekty podejmowania inwestycji w energetyce odnawialnej wymusza konieczność prowadzenia dużej części zajęć w formie warsztatów i analizy przypadków (case study). Taka forma zajęć umożliwia słuchaczom większą aktywność i zaangażowanie co gwarantuje nabycie umiejętności praktycznych.

Program studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii" jest skierowany do:

  • prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, zajmujących się energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną;
  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE;
  • pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego - studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE;
  • przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej;
  • pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE.

Słuchacze studiów podyplomowych"Inwestycje w odnawialne źródła energii" zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego polegającego na inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym w szczególności mikroinstalacji lub uruchomienia produkcji urządzeń - przetworników odnawialnych zasobów energii w końcowe nośniki energii.

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (do 2020 r.). Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych.

Wykłady obejmą także analizy i prognozy danych wejściowych do modeli ekonomicznych takich jak ceny paliw i energii, ceny świadectw pochodzenia, dopuszczalną intensywność pomocy publicznej do inwestycji itp. oraz badanie wpływu najnowszych i oczekiwanych zmian prawnych na konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej. Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii i rozporządzeń wykonawczych, oraz postępy i ustalenia w programowaniu wysokości i zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, prywatnych inwestorów nie prowadzących działalności gospodarczej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.
Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki i zielonej gospodarki w Polsce.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz przedstawiciele administracji centralnej.

źródło: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT