Będą zmiany w ustawie o koncesjach na roboty budowlane i o zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowelizacja uwzględnia przepisy dyrektywy 2009/81/WE i oznacza zwiększenie przejrzystości udzielania zamówień.

Będą zmiany w ustawie o koncesjach na roboty budowlane i o zamówieniach publicznych

Projekt ustawy przyjęto w dniu 8 maja 2012 r., a przepisy zapewnią możliwie szeroki udział polskich przedsiębiorstw w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce oraz właściwą ochronę informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Chodzi między innymi o umożliwienie zamawiającemu określenie szczególnych warunków realizacji zamówienia (np. w sferze zachowania bezpieczeństwa informacji lub dostaw), wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu, który naruszył zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw bądź podmiotu nie posiadającego odpowiedniego poziomu wiarygodności.

Podstawowymi celami ustawy wdrażającej postanowienia dyrektywy obronnej są:

 • prawidłowa implementacja przepisów dyrektywy obronnej, a tym samym wypełnienie przez Polskę zobowiązania w tym zakresie wynikającego z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU);
 • zapewnienie zgodności działań zamawiających z postanowieniami dyrektywy obronnej oraz TFU, w szczególności mających na celu zapewnienie zgodności wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym dotyczącym zamówień publicznych;
 • ochrona bezpieczeństwa państwa;
 • ochrona polskiego przemysłu obronnego i zapewnienie jego rozwoju;
 • racjonalizacja wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
 • zwiększenie przejrzystości w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Nowelizacja ma też na celu zwiększenie przejrzystości udzielania zamówień publicznych przez obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie Zamówień Publicznych. Wszczynanie procedury w drodze jawnego oraz publicznego ogłoszenia umożliwi ubieganie się o nie wszystkim zainteresowanym na równych i zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji zasadach.

Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych uwzględniają przede wszystkim przepisy dyrektywy 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie:

 • ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich;
 • większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień;
 • szybkości przeprowadzenia postępowania;
 • zastosowania trybów niekonkurencyjnych;
 • odpowiedniego zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych.

Przyjęcie nowych przepisów umożliwi dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług i robót budowlanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, z zachowaniem atrakcyjny cen, co w konsekwencji obniży wydatki budżetu państwa na te cele.

Według założeń zmiany w ustawach o koncesjach na roboty budowlane i zamówieniach publicznych będą służyć także między innymi:

 • wzrostowi innowacyjności zamówień publicznych przez dopuszczenie stosowania dialogu technicznego przez zamawiających;
 • zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych;
 • poszerzeniu rynku zamówień publicznych poprzez udzielanie zamówień "sektorowych" poniżej progów unijnych w oparciu o zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości;
 • odbiurokratyzowaniu zamówień sektorowych przez zwolnienie zamawiających sektorowych z obowiązku żądania dokumentów od wykonawców objętych systemem kwalifikowania.

Przepisy, wynikające z postanowień innych dyrektyw, czyli dyrektywy klasycznej i sektorowej, będą służyć zarówno zamawiającym udzielającym zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jak i klasycznych oraz sektorowych robót budowlanych.

źródło i zdjęcie: uzp.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT