Nowe regulacje dotyczące pomiarów emisji

Jeśli jesteś właścicielem instalacji, która wprowadza gazy lub płyny do powietrza, emituje hałas lub wytwarza pole elektromagnetyczne, to eksploatując ją musisz dotrzymywać standardów środowiska. W tym celu jesteś zobowiązany do wykonania pomiarów wielkości emisji.

Nowe regulacje dotyczące pomiarów emisji

Rozporządzenie, które weszło w życie 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody nakłada określone obowiązki dla prowadzącego instalacje. Wcześniejsze rozporządzenie nie nakładało na prowadzącego instalację obowiązku pomiaru ilości pobieranej wody. Nowe przepisy określają wymagania w zakresie pomiarów ilości wody pobieranej ze środowiska, do prowadzenia których zostali zobowiązani prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń.

O zmianach w pomiarach emisji

W nowym rozporządzeniu dotyczącym pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości wody doprecyzowano zapisy dotyczące instalacji spalania paliw w następującym zakresie:

 • zrezygnowano z pojęcia "instalacje energetycznego spalania paliw" i zastąpiono je pojęciem "instalacje spalania paliw". Zmiana ta ma na celu ujednolicenie rozporządzenia w stosunku do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz wynika z braku spójnej definicji energetycznego spalania paliw, co prowadziło do niejasności interpretacyjnych przepisów,
 • wprowadzono pojęcie "emitor wieloprzewodowy" - zmianę tą wprowadzono w celu określenia łącznej nominalnej mocy cieplnej instalacji spalania paliw, stanowiącej sumę nominalnych mocy cieplnych źródeł, z których gazy odlotowe są odprowadzane do powietrza wspólnym emitorem.

Instalacje i urządzenia do spalania lub współspalania odpadów

Przepisy w zakresie instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów dostosowano do wymagań unijnych. Według wymagań dyrektywy w sprawie spalania odpadów warunki prowadzenia pomiarów wielkości emisji do powietrza powinny być określone jednakowo dla wszystkich instalacji albo urządzeń spalania lub współspalania odpadów bez względu na to:

 • jakie odpady są spalane lub współspalane
 • jaka jest data złożenia wniosku o wydanie decyzji, data oddania instalacji do użytkowania lub data rozpoczęcia współspalania odpadów.

Instalacje, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne

Rozporządzenie wprowadza zmiany w niektórych przepisach dotyczących instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, poprzez:

 • dostosowanie przepisów dotyczących prowadzenia pomiarów wielkości emisji lotnych związków organicznych (LZO) z instalacji do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. W omawianym rozporządzeniu zrezygnowano z wyszczególniania instalacji objętych obowiązkiem pomiarowym, natomiast zastosowano odesłanie do wyżej wymienionego rozporządzenia,
 • określenie, że ciągłe lub okresowe pomiary emisji LZO do powietrza prowadzi się, gdy spełnienie wymagań wynikających z przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, wymaga stosowania urządzeń ograniczających wielkość emisji LZO. Wymagania pomiarowe muszą zostać spełnione w przypadku, gdy dotrzymywanie standardów emisyjnych wymaga stosowania urządzeń redukujących emisję oraz gdy do realizacji planu obniżenia emisji stosuje się urządzenia redukujące emisję,
 • określenie metodyki referencyjnej wykonywania pomiarów emisji LZO,
 • sprecyzowanie procedury przeprowadzania pomiarów okresowych emisji LZO, wykonywanych metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej, oznaczając całkowity węgiel organiczny, poprzez określenie całkowitego czasu pomiaru.

Pomiary ilości i jakości ścieków

W rozporządzeniu określono wymagania co do prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz ilości pobranej wody:

 • pomiary ilości i jakości ścieków prowadzi się w przypadku ich wprowadzania w ramach szczególnego korzystania z wód,
 • pomiary ilości pobieranej wody powierzchniowej lub podziemnej prowadzi się, gdy nominalne zapotrzebowanie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu jest większe niż 100 m3 na dobę,
 • przepisów rozporządzenia nie stosuje się, gdy wymagania co do prowadzenia pomiarów zostały określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym.

Okresowe pomiary hałasu

Rozporządzenie zmienia również przepisy co do okresowych pomiarów hałasu. Ustalono, że okresowe pomiary hałasu w środowisku dotyczą hałasu wyrażonego wskaźnikami mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, czyli LAeq D (równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia) i LAeq N (równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy). Doprecyzowana została procedura zapewnienia jakości dla automatycznych systemów pomiarowych emisji do powietrza.

W rozporządzeniu sprecyzowano pojęcie wartości średniej jednogodzinnej tak, aby nie używać tego określenia w odniesieniu do dwóch różnych pojęć, tzn. wartości pierwotnie pomierzonych i wartości średnich wyliczonych po odrzuceniu pomiarów spoza przedziału ufności. Doprecyzowano również sposób wyznaczenia wartości przedziału ufności.

W nowym rozporządzeniu zmieniony został układ redakcyjny - jest zbliżony do układu rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, ponieważ dotyczą one tych samych rodzajów instalacji. Ponadto dla lepszej przejrzystości aktu, wymagania dla różnych rodzajów instalacji zostały określone w odrębnych paragrafach.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody z 4 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 206, poz. 1291).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji z 23 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 283, poz. 2842).
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r, nr 25, poz. 150).

źródło: ochronasrodowiska.eu
zdjęcie: Adrian Jabłoński

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT