Jakie zmiany czekają przedsiębiorców wod-kan? Dziennik Ustaw opublikował rozporządzenie taryfowe

Rozporządzenie taryfowe zostało opublikowane 2 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw i weszło już w życie. Na ten dokument od wielu miesięcy czekały przedsiębiorstwa wod-kan z całej Polski.

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców wod-kan? Dziennik Ustaw opublikował rozporządzenie taryfowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostało opublikowane w piątek i weszło już w życie. W oparciu o nie przedsiębiorstwa wod-kan muszą przedstawić w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o zatwierdzenie taryf. Mają na to czas od 12 marca br.

Rozporządzenie zawiera szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie i niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu oraz warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ostateczna treść rozporządzenia uwzględnia postulat, o którego uwzględnienie zabiegała branża wodno-kanalizacyjna (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, regionalne stowarzyszenia branżowe). Chodzi o możliwość ujmowania amortyzacji w całości, niezależnie od źródeł finansowania środka trwałego. Przepis w ostatecznym brzmieniu stanowi, że jednym z kosztów taryfowych jest "amortyzacja lub odpisy umorzeniowe ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależnie od źródeł ich finansowania".

W stosunku do projektu rozporządzenia przedstawionego jeszcze przez Ministerstwo Środowiska w styczniu tego roku przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i opublikowane właśnie rozporządzenie wprowadza jeszcze kilka istotnych postulowanych zmian.

Uwzględniono m.in. postulaty branży, by nie wprowadzać 5-procentowego ograniczenia marży zysku, zniesiony został też obowiązek pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich i wykreślono możliwość stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan.

źródło: Portal Komunalny
zdjęcie: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT