Główny Urząd Nadzoru Budowlanego interpretuje prawo dotyczące ogniw fotowoltaicznych

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił stanowisko, które pomoże inwestorom w procesie instalacji tego typu urządzeń.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego interpretuje prawo dotyczące ogniw fotowoltaicznych

Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29-31 ww. ustawy.

Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych - art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy - Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Oznacza to, że w celu instalacji urządzeń o wysokości poniżej 3 m, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia.

Instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Jeżeli natomiast wysokość ww. urządzenia przekroczy 3 m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże się z samym umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym. Często zdarza się, że przy instalacji dochodzi do wykonywania robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane (dochodzi do ingerencji w ten obiekt). Taką sytuację należy zakwalifikować jako rozbudowę bądź nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, nie będą miały zastosowania, gdyż na takie roboty budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolnostojących kolektorów słonecznych. Zdaniem GUNB ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne.

źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
zdjęcie: Schüco

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT