Rozwój instalacji na wsiach według danych z GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę "Obszary wiejskie w Polsce". Z badań wynika, że tereny wiejskie bardzo dobrze rozwijają sieci kanalizacyjne. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w 2009 r. na obszarach wiejskich wynosiła 50,5 tys. km i w porównaniu do 2003 r. zwiększyła się o prawie 75% (w miastach o 24,3%).

Rozwój instalacji na wsiach według danych z GUS

Przez tereny wiejskie w 2009 r. przebiegało 50,4% ogólnej długości sieci kanalizacyjnej w kraju, a jej zagęszczenie wynosiło 17,3 km na 100 km2 (w miastach - 232,4). W układzie przestrzennym największym zagęszczeniem sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich charakteryzowały się województwa południowej Polski (małopolskie, podkarpackie i śląskie), a najmniejszym (poniżej 10 km/100 km2), województwa podlaskie, lubuskie, lubelskie i łódzkie.

Największą gęstość sieci kanalizacyjnej zanotowano w podregionach: tyskim, rzeszowskim, przemyskim i bialskim, najmniejszą zaś w łomżyńskim, suwalskim, skierniewickim i ostrołęcko-siedleckim. W 2009 r., w odniesieniu do 2003 r., we wszystkich województwach wystąpił wzrost długości sieci kanalizacyjnej, największy - ponad dwukrotny - w województwach opolskim, mazowieckim i lubuskim.

Z sieci kanalizacyjnej w 2009 r. korzystało łącznie 3,5 mln mieszkańców wsi, co stanowiło 23,5% ogółu ludności tych obszarów. Wzrost liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej był znacznie większy na wsi niż w miastach. W porównaniu do 2003 r. odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich w 2009 r. wzrósł o 7,6 pkt proc., zaś w miastach o 2,4 pkt proc.

W objętym analizą okresie sześciu lat wzrosła również długość sieci gazowej rozdzielczej na obszarach wiejskich. W 2009 r. miała ona 61,1 tys. km i w porównaniu do 2003 r. była o 6,2 tys. km dłuższa (tj. o 11,2%). W 2009 r. na obszarach wiejskich znajdowało się 54,4% ogólnej długości sieci gazowej. Gęstość sieci gazowej na obszarach wiejskich (21,0 km na 100 km2) była znacznie mniejsza niż w miastach.

W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci gazowej na obszarach wiejskich występowało w województwach południowej Polski (małopolskim, podkarpackim i śląskim), natomiast najmniejsze w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i opolskim.

Natomiast w układzie podregionów największe zagęszczenie sieci gazowej wystąpiło w podregionach tarnowskim, tyskim, oświęcimskim, rzeszowskim i bielskim, najmniejsze zaś w suwalskim, skierniewickim, łomżyńskim, grudziądzkim i sieradzkim. Z kolei największy przyrost długości sieci gazowej zanotowano w województwach lubuskim (ponad 3-krotny) i kujawsko-pomorskim (ponad 2,5-krotny).

Z sieci gazowej w 2009 r. korzystało jedynie 20,6% mieszkańców wsi (o 1,4 pkt proc. więcej niż w 2003 r.) i było to o 52,5 pkt proc. mniej niż w miastach. W odniesieniu do danych z lat 2003 i 2009 średnie zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca na obszarach wiejskich wzrosło o 4,3 m3, zaś w miastach obniżyło się o 1,8 m3.

Nasycenie obszarów wiejskich infrastrukturą techniczną przełożyło się na stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje infrastruktury technicznej. Mieszkania wiejskie w stosunku do mieszkań w mieście nadal były w mniejszym stopniu wyposażone w podstawowe instalacje.

Jednakże, w stosunku do 2003 r., nastąpił niewielki wzrost. W 2009 r. na obszarach wiejskich 89,0% mieszkań było wyposażonych w wodociąg (wzrost o 1,0 pkt proc. w porównaniu do 2003 r.), 74,8% posiadało ustęp (wzrost o 1,7 pkt proc.), 76,1% dysponowało łazienką (wzrost o 1,6 pkt proc.), 20,3% mieszkań było podłączonych do gazu z sieci (wzrost o 2,9 pkt proc.), a 64,8% posiadało centralne ogrzewanie (wzrost o 1,7 pkt proc.).

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: www.tv.master.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT