Dobieramy podkłady pod podłogę

Zanim przystąpimy do układania parkietu, płytek podłogowych czy wykładziny musimy odpowiednio do rodzaju posadzki przygotować warstwy podkładowe. Zapewnią one nie tylko stabilne i równe podłoże, ale również zabezpieczą przed stratami ciepła, przenikaniem wilgoci czy tez poprawią własności tłumienia hałasu przenikającego przez strop.

Dobieramy podkłady pod podłogę

Wyznaczamy poziomy i grubości poszczególnych warstw podłogi

Warstwy podłogowe wyznaczają poziom posadzki na poszczególnych kondygnacjach, który z reguły przyjmuje się jednakowy dla całej jej powierzchni. Konieczny więc będzie dobór takich grubości materiałów, który po uwzględnieniu wymagań technicznych umożliwi ujednolicenie poziomu podłóg przy różnych materiałach posadzkowych.

Decyzję o warstwach pokryciowych i podkładowych powinniśmy podjąć już na etapie budowy stanu surowego budynku, gdyż późniejsze modyfikacje mogą okazać się niemożliwe do realizacji, gdy konieczne będzie ułożenie grubych warstw podpodłogowych np. przy instalacji ogrzewania podłogowego. Wymagania te trzeba również uwzględnić przy remontach podłóg, gdyż nawet stosunkowo niewielkie podwyższenie ich poziomu będzie skutkować problemem z dostosowaniem drzwi wewnętrznych czy zachowaniem równomiernej wysokości stopni na schodach.

Grubości warstw materiałów podpodłogowych zależą od konstrukcji podłoża lub stropu, wymagań ciepłochronnych i akustycznych, a także niezbędnej wysokości do poprowadzenia instalacji. Konieczne jest również uwzględnienie grubości tzw. jastrychu oraz docelowego pokrycia podłogowego. Jako zasadę warto przyjąć nieco większe grubości tych warstw, gdyż w razie potrzeby, bez problemu zredukujemy ich wymiar utrzymując założony poziom podłóg bez uszczerbku dla własności podłoża.

Orientacyjnie, przy podłogach układanych na gruncie grubość warstw przyszłej podłogi mierzonej od utwardzonego podłoża do poziomu wykończonej posadzki przyjmujemy na w zakresie 25-30 cm, a w przypadku stropów międzypiętrowych wymagających izolacji termicznej i akustycznej o wartości nie mniejszej niż 10-15 cm.

Warstwy podłogi na gruncie

W standardowym rozwiązaniu warstwa bazowa dla podłóg na gruncie jest warstwa stabilizująca wykonywana najczęściej z betonu C12/15 na zagęszczonej podsypce piaskowej. Ze względów technologicznych powinna być wykonana na etapie wznoszenia ścian i stropów, gdyż zapewnia dobre oparcie dla podpór montażowych. Gruba warstwa ociepleniowa niweluje skutecznie niewielkie nierówności betonowego podkładu i z reguły nie jest potrzebne dodatkowe wyrównywanie jego powierzchni.

Płyty styropianowe dedykowane do izolacji podłóg i dachów. fot. Termo Organika
Płyty styropianowe dedykowane do izolacji podłóg i dachów. fot. Termo Organika

Do ocieplenia używa się płyt styropianowych odmiany EPS 100 lub polistyrenu ekstrudowanego XPS, które powinny być układane w dwóch warstwach z przesunięciem styków, bowiem w domach niepodpiwniczonych, w podłodze rozprowadza się również instalacje, co zapewnia jednocześnie odizolowanie ich od gruntu.

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) stosowane do izolacji podłóg. fot. URSA
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) stosowane do izolacji podłóg. fot. URSA

Na pierwszej warstwy kładzione są rury, wzdłuż których powstają korytka utworzone przez odpowiednio przycięte płyty drugiej warstwy. Przed wylaniem jastrychu są one przykrywane płytami o mniejszej grubości, a całą powierzchnia przykrywana folią przeciwwilgociową.

Podkłady podłogowe na stropie

Najczęściej wykonywane stropy żelbetowe charakteryzują się wysoka stabilnością, wytrzymałością na obciążenie, dużą zdolnością do pochłaniania dźwięków uderzeniowych i powietrznych. Konfiguracja warstw podkładowych pod posadzki i technologia wykonania podkładu zależą od przeznaczenia pomieszczenia, stanu surowego stropu, konieczności wyrównania poziomu podłóg, gdy układane będą różne materiały posadzkowe lub instalowane ogrzewanie podłogowe.

Jedno z rozwiązań systemowych podłogi na izolacji ze styropianu. fot. WEBER
Jedno z rozwiązań systemowych podłogi na izolacji ze styropianu. fot. WEBER

Jeśli bezpośrednio na konstrukcji stropowej będzie układana posadzka, to do wyrównania stosuje się masy samorozlewne nazywane niekiedy samopoziomującymi, przy czym grubość takiej wylewki (ze względu na wysoka jej cenę) nie powinna przekraczać średnio 1 cm.

Na większości stropów żelbetowych układane są jednak podkłady podłogowe, które w istotny sposób poprawiają ich wyciszenie. Jeśli na surowym, nierównym stropie układane będą izolacje akustyczne lub cieplne, to do wyrównania podłoża wykorzystuje się - stosownie do wielkości i rozległości wad - podłogowe zaprawy naprawcze, suche podsypki, a także przeprowadza się obróbkę mechaniczną przez szlifowanie.

Izolacje akustyczne układane z płyt ze specjalnego styropianu (miękkiego) nazywanego akustycznym. Ich grubość wynosi 33/30 mm. 44/40 lub 55/50 mm, co oznacza, że w stanie nieobciążonym mają większą grubość, a po obciążeniu jastrychem - mniejszą. Oprócz styropianu akustycznego, izolacje podłogi można ułożyć z twardych płyt wełny mineralnej o grubości ok. 40 mm. lub ze specjalnej pianki polietylenowej o grubości 15-20 mm.

Jastrychy wylewane i suche

Jastrych, czyli konstrukcyjny podkład podłogowy, pełni role warstwy dociskowej dla izolacji akustycznej oraz zapewnia nośne i równe podłoże pod docelową posadzkę. Zależnie od wymagań i możliwości wykonawczych jastrychy wykonywane są jako cementowe, anhydrytowe lub w postaci suchych okładzin płytowych.

Jastrych cementowy

Jastrych cementowy - najczęściej stosowany charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie i odpornością na zawilgocenie. Obecnie przygotowanie i dostarczenie mieszanki cementowej wykonuje się najczęściej przy użyciu agregatu mieszająco-pompowego zwanego mixokretem, a wygładzenie powierzchni przeprowadza się za pomocą zacieraczek mechanicznych.

Większą stabilność podkładu jak też zapobieżenie powstaniu rys skurczowych zapewnia umieszczenie w warstwie jastrychu siatki przeciwskurczowej lub dodatek tzw. zbrojenia rozproszonego z włókien tworzywowych bądź metalowych. Minimalna grubość jastrychu układanego na podłożu stabilnym (np. bezpośrednio na stropie betonowym) wynosi 2,5 cm, na warstwie poślizgowej (np. folii) 3,5 cm , a na podłożu elastycznym (izolacje akustyczne, cieplne) 5 cm.

Jastrych anhydrytowy

Jastrych anhydrytowy - jest jastrychem samopoziomującym, nie wymaga więc wyrównania.. W porównaniu z jastrychem cementowym ma mniejszą odporność na długotrwałe zawilgocenie i nie powinien być układany w pomieszczeniach mokrych.

Anhydrytowy jastrych samopoziomujący jako płyta grzewcza w instalacji ogrzewania podłogowego. fot. Baumit

Powoduje tez korozję stykających się bezpośredni z nim niezabezpieczonych elementów stalowych. Do układania na większych powierzchniach konieczne jest użycie agregatów mieszających, gdyż ręcznie trudno w krótkim czasie przygotować odpowiednia ilość mieszanki.

Jastrychy anhydrytowe są zalecane przy tworzeniu podkładów na ogrzewaniu podłogowym. Charakteryzują się bowiem mniejszą rozszerzalnością cieplną, co pozwala na układanie dużych powierzchni bez dylatacji pośrednich. Zakres minimalnych grubości jest podobny jak przy jastrychach cementowych przy czym cechują się krótkim czasem twardnienia i wysychania.

Suchy jastrych

Suchym jastrychem nazywane są podkłady podłogowe układane ze specjalnych płyt: gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych lub cementowo-włóknowych . Przeznaczone są do tworzenia nowych podkładów podłogowych jak i do renowacji starych podłóg, gdyż eliminują prowadzenie uciążliwych robót mokrych.

Suchy jastrych układany z płyt włókno-cementowych FERMACELL

Takie pokrycie może być kładziony też na deskach lub starej posadce, oraz na izolacjach akustycznych i cieplnych. Płyty o grubości 25 mm układane są jednowarstwowo, a wzajemne ich połączenie umożliwiają zakładki brzegowe wzmacniane klejem i wkrętami. Jastrych układa się również z cieńszych płyt, jako dwuwarstwowy, z przesunięciem styków o ok. ½ wymiarów płyty.

Pamiętajmy koniecznie o gruntowaniu, izolacji przeciwwilgociowej i dylatacjach

Brak dylatacji - podkłady podłogowe układane na elastycznych warstwach ociepleniowych czy izolacji akustycznej muszą być oddylatowane od stałych elementów konstrukcji budynku. Umożliwi to swobodne uginanie się podłogi przy zmiennych obciążeniach i wyeliminuje możliwość powstawania pęknięć w pobliżu ścian, słupów. W przypadku ogrzewania podłogowego dylatacje umożliwiają również rozszerzanie się podłoża przy zmianach temperatury, przy czym powinny być one wykonane również w linii przebiegu znacznych zmian szerokości podłogi oraz gdy jej powierzchnia przekracza 35-40 m2.

Brak izolacji przeciwwilgociowej - w pomieszczeniach narażonych na rozlanie wody (łazienki, pralnie, kuchnie należy w warstwie podłogowej ułoży izolacje przeciwwodną. Obecnie coraz częściej stosuje się izolacje bezspoinowe układane bezpośrednio pod warstwą pokrycia podłogowego z tzw. płynnych folii nanoszonych wałkiem lub pędzlem w kilku warstwach .W miejscach przechodzenia izolacji podłogowej na ściany izolacje z płynnej folii dodatkowo wzmacnia się specjalną taśmą izolacyjną chroniącą przed utratą szczelności w przypadku wystąpienia pęknięć

Pominięcie gruntowania pod wylewki - wszystkie rodzaje wylewek samorozlewnych układane na chłonnych podłożach wymagają dokładnego ich zagruntowania. W przeciwnym razie woda z wylewki zostanie odciągnięta i nie uzyskamy efektu samopoziomowania a utworzona warstwa nie będzie miała wystarczającej wytrzymałości i przyczepności.

Prawidłowość zagruntowania można sprawdzić po jego wyschnięciu rozlewając na powierzchni wodę , która nie powinna być szybko wchłonięta przez podłoże. Zależnie od potrzeb nakładanie gruntu należy przeprowadzić dwu- lub trzykrotnie. Niektóre wylewki wymaga utworzenia warstewki szczepnej i przy ich aplikacji należy przestrzegać zaleceń producenta, przy czym najczęściej warstwę wyrównującą nakłada się na wilgotny podkład.

autor: Cezary Jankowski

opracowanie: Aleksander Rembisz

zdjęcia: Baumit, Weber, Termo Organika, Ursa

film: Fermacell BV (James Hardie)

Komentarze

Gość Rafał

03 Gru 2020, 11:16

Są też jastrychy samopoziomujące, Weber ma takie. Do 5 cm grubości zbrojone włóknem.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT