NFOŚiGW ogłasza drugi konkurs na kogenerację dla klastrów energii

200 mln zł czeka do podziału na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii - w ramach drugiego konkursu z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r.

NFOŚiGW ogłasza drugi konkurs na kogenerację dla klastrów energii

W naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji, przy czym konkurs ten adresowany jest tylko do tych, którzy są koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85%. Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

Szczegóły dotyczące nowego naboru na kogenerację na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-ii-konkurs/art,1,poddzialanie-1-6-1-konkurs-ii.html

źródło i zdjęcie: NFOŚiGW

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT