W jakim kierunku zmierza energetyka prosumencka?

W dniach 12 - 13 czerwca w Raciborzu odbyło się VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy zorganizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej przy współpracy z Miastem Racibórz oraz Raciborską Izbą Gospodarczą.

W jakim kierunku zmierza energetyka prosumencka?

Głównym postulatem VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy było wprowadzenie odpowiednich rozwiązań regulacyjnych stymulujących tworzenie podstaw energetyki prosumenckiej. Podczas Forum jako goście honorowi wystąpili: Minister Adam Zdziebło z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Premier RP Jerzy Buzek.

Uczestnicy VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy podkreślali, że wciąż brakuje właściwego otoczenia prawnego dla energetyki odnawialnej i co z tym związane - wysokie ryzyko ekonomiczne działalność prosumenckiej.

Ponadto, przy obecnie funkcjonujących uwarunkowaniach prawnych, w perspektywie długoterminowej budowany, polski przemysł zielonej gospodarki jest zagrożony, a rządowa koncepcja dublowania wsparcia eksploatacyjnego (samego w sobie niewystarczającego dla rozwoju mikroźródeł elektrycznych) i dość dowolnie ustalana wysokość wsparcia inwestycyjnego na wybrane projekty energetyki rozproszonej jest nieprzejrzysta. Cały system nie pomaga w uzyskaniu masowości, powszechności i efektywności energetyki prosumenckiej.

Znaczenie przemysłu OZE i rolę Śląska w tym zakresie oraz konieczność zwiększenia aktywności na rzecz innowacji, w tym szerszego zainteresowania przedsiębiorstw funduszami UE na B+R (80 mld Euro w latach 2014-2020) podkreślił Premier Jerzy Buzek. Uczestnicy debaty zgodzili się z Premierem Jerzym Buzkiem, że można być spokojnym w ocenach konkurencyjności ekonomicznej energetyki odnawialnej w dłuższym okresie i jej przyszłej roli we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie jednak podniesiono kwestię spychania energetyki prosumenckiej w wąskie nisze rynkowe i na margines rynku energii. W obecnym kształcie Prawo energetyczne oraz projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii nie zapewnia prosumentom opłacalności i rentowności inwestycji.

źródło i zdjęcie: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT