Zwycięzcy konkursu VI edycji ECO-MIASTO 2018

W szóstej edycji konkursu ECO-MIASTO jury przyznało 10 tytułów laureata i 13 wyróżnień. Nagrody zostały wręczone podczas Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne ECO-MIASTO 2018.

Zwycięzcy konkursu VI edycji ECO-MIASTO 2018

ZWYCIĘZCY VI EDYCJI ECO-MIASTO 2018 W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

Lublin został laureatem dwóch kategorii - gospodarka wodna i mobilność zrównoważona. Ponadto miasta z województwa lubelskiego zdobyły najwięcej nagród.

Po raz pierwszy w gronie zwycięzców znalazło się miasto z województwa podlaskiego - Białystok otrzymał nagrodę za działania w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Bełchatów został natomiast pierwszym wyróżnionym miastem z województwa łódzkiego.

W nowej kategorii gospodarka o obiegu zamkniętym laureatami zostały Białystok i Radzyń Podlaski. Obok Lublina drugim laureatem w kategorii gospodarka wodna została Mława, a w kategorii mobilność zrównoważona - Niepołomice.

Nagrodę w kategorii efektywność energetyczna budynków otrzymały Kraków i Czeladź, a w kategorii zieleń miejska a jakość powietrza - Zabrze i Złotów.

Na program ECO-MIASTO oprócz konkursu dla miast składają się też Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne ECO-MIASTO 2018 oraz projekt edukacyjny dla szkół „Zakręceni w przestrzeni”.

W tym roku nagrodę główną w konkursie zdobyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu, autorzy projektu „Zielono nam”.

ORGANIZATORZY KONKURSU ECO-MIASTO

Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Ceetrus Polska, DK Energy i TIRU – grupa Dalkia, a także WSPÓLNIE - Fundacją LafargeHolcim.

- Każda kolejna edycja projektu ECO-MIASTO dowodzi, że polskie miasta stają się coraz bardziej nowoczesne, ekologiczne i przyjazne mieszkańcom. To ważne, że ośrodki miejskie w Polsce mają się czym pochwalić w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza czy wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza w związku z tegorocznym szczytem klimatycznym w Katowicach - mówi Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce.

Do konkursu ECO-MIASTO 2018 zgłosiło się 46 miast, a niektóre z nich przedstawiły osiągnięcia w kilku kategoriach, dlatego przesłano w sumie 70 formularzy zgłoszeniowych.

Jury przyznało 10 tytułów laureata oraz 13 wyróżnień. W każdej z pięciu kategorii nagrodzono dwa miasta - jedno o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., drugie poniżej tej liczby.

Laureaci VI edycji konkursu ECO-MIASTO 2018.

ZWYCIĘZCY W KATEGORII EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Nagrody w kategorii efektywność energetyczna budynków otrzymały Kraków i Czeladź.

Wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców Kraków został nagrodzony za wdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej oraz za konsekwentne działania mające na celu eliminację nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła.

Czeladź otrzymała tytuł laureata jako miasto poniżej 100 tys. mieszkańców m.in. za wykonanie termomodernizacji w 90% budynków użyteczności publicznej oraz systematyczne działania w dziedzinie poprawy jakości powietrza, w tym za wdrożenie systemu monitoringu powietrza, a także za realizację inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nagrodę w tej kategorii ufundowała firma Saint-Gobain - jest to wizyta w laboratorium Domolab w Paryżu, pokazującym innowacyjne produkty i rozwiązania Saint-Gobain dotyczące budownictwa.

Jury przyznało również wyróżnienie Warszawie m.in. za systemowe podejście do kwestii zużycia energii i konsekwentną realizację działań, w tym za planowane stosowanie instrumentów pozyskiwania białych certyfikatów jako stymulatora wzrostu efektywności energetycznej.

Jury doceniło Dąbrowę Górniczą za duże zaangażowanie środków finansowych w działania związane z efektywnością energetyczną oraz za skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację tych działań, jak również za prowadzone na szeroką skalę działania edukacyjne.

Sztum został wyróżniony za nowatorskie podejście do zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, w tym za planowanie w ramach istniejącego klastra energii innowacyjnych rozwiązań związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło oraz za stosowanie nowych form w zakresie edukacji.

ZWYCIĘZCY W KATEGORII GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Tytuł laureata w nowej kategorii gospodarka o obiegu zamkniętym otrzymały Białystok i Radzyń Podlaski.

Białystok nagrodzono wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców za włączanie lokalnej społeczności w realizację gospodarki o obiegu zamkniętym oraz za zainicjowanie działań służących ograniczeniu produkcji odpadów, a także wspieranie inicjatyw w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności.

Radzyń Podlaski jako miasto poniżej 100 tys. mieszkańców został doceniony m.in. za całościowe działania uwzględniające interdyscyplinarność gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności za wprowadzenie powszechnej zbiórki i kompostowania odpadów biodegradowalnych, które wykorzystywane są jako nawóz, a w planach mają posłużyć jako paliwo dla biogazowni.

Wyróżnienia otrzymały Gdynia za kompleksowe działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, a w szczególności za podejmowanie szeregu działań promujących zasady gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Wołomin za działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów, zwłaszcza za plan uruchomienia Repair Cafe (miejsca, w którym przy kubku kawy można będzie uzyskać nieodpłatną pomoc przy drobnych naprawach), jak również za szereg kampanii edukacyjnych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

LAUREACI W KATEGORII GOSPODARKA WODNA

W kategorii gospodarka wodna nagrodzone zostały Lublin (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców) i Mława (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców).

Jury zwróciło uwagę na podejmowane przez Lublin działania na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych, w tym za zachęcanie do picia „kranówki”, do oszczędzania wody, wykorzystania wód deszczowych oraz do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

W przypadku Mławy doceniono m.in. wybudowanie oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz intensywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i promowanie przyłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Oprócz tego za wdrożenie międzynarodowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wody oraz za ciągłe działania na rzecz ograniczenia strat wody wyróżniono Bielsko-Białą.

Wyróżnienie otrzymał również Krasnystaw za wprowadzenie na obszarze miasta terenowych kontroli wywozu nieczystości ciekłych oraz za niski poziom strat wody i planowane kolejne działania na rzecz ograniczania tych strat.

LAUREACI W KATEGORII MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

Laureatami w kategorii mobilność zrównoważona zostały Lublin i Niepołomice.

Lublin jako miasto powyżej 100 tys. mieszkańców został nagrodzony za osiągnięcie 30% udziału taboru niskoemisyjnego we flocie transportu publicznego oraz za tworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności, w tym za budowę infrastruktury pieszej i rowerowej, a także za ambitne plany osiągnięcia 50% udziału taboru niskoemisyjnego we flocie transportu publicznego.

Nagrodę dla Niepołomic wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców przyznano m.in. za wdrażanie środków miękkich w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego (budowę ścieżek rowerowych, przyjęcie kodeksu ulicznego i zasad dla rowerzystów, działania podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu), które wraz ze stale rozwijaną infrastrukturą transportu autobusowego i szynowego składają się na spójną koncepcję intermodalności transportu publicznego.

Wyróżniono również Olsztyn za przywrócenie i rozwijanie komunikacji tramwajowej w mieście oraz Wągrowiec m.in. za osiągnięte efekty w zakresie zwiększenia liczby pasażerów komunikacji zbiorowej poprzez zrealizowanie z sukcesem przemyślanej i kompleksowej inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności.

ZWYCIĘSKIE MIASTA W KATEGORII ZIELEŃ MIEJSKA A JAKOŚĆ POWIETRZA

W kategorii zieleń miejska a jakość powietrza triumfowały Zabrze i Złotów.

Zabrze wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodzono przede wszystkim za działania na rzecz rozwoju miejskich terenów zieleni, w tym kompleksową rekultywację 183 ha silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych, z których wywieziono ponad 8 tys. ton odpadów (w tym 500 ton odpadów niebezpiecznych), poddano bioremediacji około 100 tys. m3 zanieczyszczonych gruntów i nasadzono ponad 30 tys. drzew i krzewów.

W przypadku Złotowa (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców) jury zwróciło uwagę na docenianie przez włodarzy znaczenia zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju oraz na kompleksowy projekt rozwoju zieleni miejskiej „Fabryka czystego powietrza”.

Przyznano również cztery wyróżnienia: dla Warszawy, Olsztyna, Zamościa i Bełchatowa.

Jury wyróżniło Warszawę za docenianie znaczenia „dzikiej przyrody”, czyli obszarów w znacznym stopniu naturalnych i zamieszkujących je cennych gatunków w systemie przyrodniczym miasta, ich ochronę, a także umiejętne rozwijanie funkcji edukacyjnej związanej z tymi terenami.

W przypadku Olsztyna podkreślono starania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wprowadzenie w ścisłym centrum miasta różnorodnych form zieleni, takich jak: parki kieszonkowe, skwery, zielone ciągi piesze czy zielone ulice.

Zamość otrzymał wyróżnienie za spójną koncepcję rozwoju zieleni miejskiej, zaangażowanie mieszkańców przy planowaniu i tworzeniu nowych obszarów zieleni komunalnej oraz wielowymiarowe podejście do jej kształtowania.

Wyróżnienie dla Bełchatowa przyznano również za spójną koncepcję zieleni miejskiej oraz konsekwentne jej realizowanie ze świadomością szerszego kontekstu przestrzennego i powiązań terenów cennych przyrodniczo położonych w granicach miasta i w jego otoczeniu.

Źródło i fot.: CONSTANS PR

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT