Zrównoważony rozwój Thermaflex Izolacji

Wiele mówi się dziś o ochronie środowiska i konieczności poszanowania zasobów naturalnych. W praktyce zrównoważony rozwój wciąż postrzegany jest bardziej jako wyzwanie jutra niż pilna potrzeba prowadzenia polityki, umożliwiającej rozwój zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Tym bardziej warto, a nawet trzeba, podkreślać i promować dobre praktyki, które mogą być stawiane innym uczestnikom rynku za wzór do naśladowania.

Zrównoważony rozwój Thermaflex Izolacji

Zrównoważony rozwój polega na takim wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz takim zorientowaniu technologii i instytucji, aby osiągnąć a następnie utrzymać zaspokojenie aktualnych potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Proces wdrażania zasad tej koncepcji wpisuje się w falę globalnych zmian w gospodarce Unii Europejskiej, ukierunkowanych na znaczące obniżenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2. Niezwykle istotne w tym kontekście jest kształtowanie proekologicznych postaw odbiorców, jak i wdrożenia przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych. Założenia te zostały już wprowadzone w życie w wielu krajach europejskich, a i w Polsce obecne są podmioty, które od dawna podejmują działania na rzecz zachowania równowagi między ochrona środowiska a działalnością człowieka. Przykładem działalności realizowanej w zgodzie z naturą, uwzględniającej w swej strategii nie tylko cele biznesowe, ale również aspekty środowiskowe jest firma Thermaflex Izolacji, która już od 35 lat dostarcza trwałe, nienaruszające równowagi ekologicznej i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla efektywnej dystrybucji energii cieplnej.

Zielony biznes S

półka z Żarowa od początku swojego istnienia działa zgodnie z zasadami  zrównoważonego rozwoju. Wraz z innymi uczestnikami rynku współprojektuje i wytwarza innowacyjne rozwiązania, powstałe w oparciu o systemy izolacji technicznych, do instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych oraz w oparciu o systemy rur preizolowanych Flexalen dla sieci grzewczych. Priorytetowym działaniem firmy jest zapewnienie redukcji strat energii cieplnej przy jej przesyle oraz maksymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oszczędności energii dzięki zastosowanym rozwiązaniom Thermaflex przyczyniły się do ograniczenia emisji CO2 o 18.188.629 ton, a oszczędności te rosną każdego dnia! Stosowana przez firmę Thermaflex Izolacji technologia zapewnia również ograniczenie powstawania odpadów podczas produkcji praktycznie do zera. Stosowane receptury umożliwiają wielokrotne wykorzystanie surowców dla wytwarzania produktu o tej samej jakości. Thermaflex Izolacji dąży do stanu, kiedy 100% stosowanych surowców będzie w pełni recyklowanych.

100% ekologicznej energii

Produkcja energii ze spalania węgla kamiennego czy brunatnego prowadzi do znacznych emisji gazów cieplarnianych, pyłów i gazów toksycznych oraz nieodwracalnego zubożenia zasobów tych surowców, które - raz wykorzystane - zostają bezpowrotnie utracone. Tymczasem ich zużycie nabrało już tak dużego tempa, że przyszłe pokolenia nie będą miały do nich dostępu. Zastępowanie wykorzystania energii ze źródeł kopalnych zieloną, czystą energią odnawialną to jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju. Trudno mówić o produktach ekologicznych, gdy do ich wytworzenia stosowano surowce, nie będące ekologicznymi. Dlatego jedną z istotnych decyzji Thermaflex Izolacji w kierunku zapewnienia, że produkty są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju - już kolejny rok z rzędu - jest zakup energii elektrycznej, która pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. To kolejne potwierdzenie, że spółka nie tylko realizuje z powodzeniem cele biznesowe, ale i dba o ekologię, udowadniając tym samym, że jest firmą odpowiedzialną społecznie.

Dzięki uzgodnieniom z dostawcą - Tauron Sprzedaż, mamy pewność, że energia, którą wykorzystujemy do produkcji materiałów izolacyjnych i innych procesów realizowanych w Thermaflex Izolacji jest wytwarzana przez elektrownię wodną Rożnów, a nasza działalność nie jest obarczona negatywnymi skutkami związanymi z wytwarzaniem energii konwencjonalnej. Gwarancją ekologicznego źródła jej pochodzenia jest certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Ale zakup energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych to tylko jeden z wielu przykładów działań Thermaflex na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu i proekologicznego podejścia do procesu, produktu i technologii, spółka Thermaflex Izolacji od początku istnienia dokłada starań, aby jej działania pozostawały w zgodzie z naturą i zasadami zrównoważonego rozwoju, mówi Maciej Sokolik z firmy Thermaflex Izolacji.

Kluczową rolę w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju ma odegrać branża budowlana wespół z OZE, a wspólny sukces będzie uwarunkowany współdziałaniem wszystkich uczestników rynku. Dobry przykład stanowi firma Thermaflex Izolacji, która - dzięki prowadzonym działaniom - wdraża wyzwania jutra już dziś, by - zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia, nie umniejszać szans przyszłych pokoleń.

Thermaflex Izolacji

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT