Kocioł na paliwo stałe w zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania

Kocioł c.o. na paliwo stałe, np. kocioł węglowy, kocioł zgazowujący czy kocioł na pelety, może być montowany w instalacji c.o. w systemie zamkniętym. Należy to jednak zrobić z zachowaniem wymogó bezpieczeństwa, co w konsekwencji pozwoli na bezpiezne użytkowanie kotła c.o..

Kocioł na paliwo stałe w zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12.03.2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 133 ustęp 7 tego rozporządzenia otrzymał brzmienie:

"Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła”.

Jak odprowadzić nadmiar ciepła z kotła na paliwo stałe?

Żeby odprowadzić nadmiar ciepła z kotła węglowego lub kotła na biomasę, można wybrać spośród dwóch typów urządzeń do odprowadzania nadmiaru ciepła – wężownica chłodząco-zabezpieczająca lub zbiornik akumulacyjno-buforowo-zabezpieczający.

  • Wężownica chłodząco-zabezpieczająca - jest często spotykana w kominkach z płaszczem wodnym. Z jednej strony wężownica podłączona jest do instalacji wodnej (poprzez zawór bezpieczeństwa i zabezpieczenie termiczne wypływu), z drugiej zaś do kanalizacji. Zadaniem wężownicy - montowanej na powrocie do kotła (kominka) - jest obniżenie temperatury w płaszczu wodnym po przekroczeniu jej granicznej wartości. Odbywa się to przez zmieszanie wody powrotnej z zimną - wodociągową - i odprowadzenie mieszaniny do kanalizacji (zgodnie z polskimi przepisami przez studzienkę schładzającą).
  • Większe praktyczne zastosowanie w instalacji c.o. ma zbiornik akumulacyjno-buforowy wpięty w układ grzewczy. Wymaga wprawdzie zakupu dodatkowego zbiornika oraz wygospodarowania na niego miejsca w kotłowni, ale ma zalety rekompensujące te niedogodności. Przede wszystkim układ działa bardziej ekonomicznie – wyprodukowane ciepło jest wcześniej czy później wykorzystane. Poza tym zbiornik buforowy może być używany do gromadzenia ciepła również z innych źródeł, takich, których praca jest nieregularna, na przykład kolektorów słonecznych. W przypadku równoległej pracy dwóch kotłów (na przykład olejowego czy gazowego) z kotłem na paliwo stałe - np. pieca na pelety - oba podłącza się do wspólnego zbiornika buforowego.  Zbiornik akumulacyjno-buforowy jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające: przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i zabezpieczenie termiczne przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury. Jego ładowanie jest uruchamiane przez zawór automatycznej regulacji w momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury w instalacji. Zimna woda w zbiorniku jest podgrzewana tak długo, aż temperatura w płaszczu wodnym kotła osiągnie wymagany poziom. Po schłodzeniu kotła ciepła woda na potrzeby instalacji grzewczej jest pobierana właśnie z tego zbiornika. Zbiornik buforowy umożliwia pracę pieca c.o. z obciążeniem nominalnym, czyli z najwyższą sprawnością i minimalną emisją spalin.

źródło i zdjęcia: Seko

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT