Walny Zjazd SEP

W ostatnich dniach czerwca w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach obradował XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP, który odbywa się co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia.

Walny Zjazd SEP

W dniach 25 - 26 września 2010 r., obradował w Katowicach Walny Zjazd Delegatów SEP. Zebrani delegaci w liczbie 216 osób (na 256 uprawnionych do głosowania), zapewnili kworum niezbędne do prawomocności Zjazdu. Przewodniczył Jan Strzałka z Oddziału Krakowskiego. Odbyła się prezentacja kandydatów i nadano godność Członka Honorowego SEP kolejnym 10 osobom (w tym dwu pośmiertnie). Ustępujący prezes Jerzy Barglik przedstawił sprawozdanie Zarządu, które w pełnej wersji delegaci otrzymali w postaci drukowanej. Swoje sprawozdania przedstawili również przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Dyskusja nad sprawozdaniami była burzliwa, ale w końcu przegłosowano udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpiono do wyboru Prezesa SEP. Jedynym kandydatem był prof. Jerzy Barglik, który został wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kolejną kadencję 2010 - 2014. Dzień drugi zdominowała problematyka programowa i wybory władz.

Delegaci w tajnym głosowaniu dokonali wyboru 15 członków Zarządu Głównego, 8 członków GKR i 7 członków GSK. Oficjalne wyniki będą dostępne na stronie www.sep.com.pl. W trakcie dyskusji programowej poruszano wiele wątków, wśród nich kwestię młodzieży w organizacji. Przeprowadzono wybory do Komisji Wyborczej, odrzucając jednogłośnie propozycje zmian jej regulaminu, zgłoszone z sali. Na zakończenie komisja uchwał przedstawiła projekty pod głosowanie, a zebrani jednogłośnie przyjęli proponowane przez nią uchwały odrzucając próby doraźnego ingerowania w treść regulaminów. Prezes J. Barglik zaprosił nowo wybranych na pierwsze zebrania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, celem ukonstytuowania się.

źródło i zdjęcie: sep.com.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT