Dobór gumowego węża do instalacji parowej

Oddziaływanie pary jest niszczące. Para może spowodować zniszczenia wyposażenia, poważne poranienia i śmierć obsługi. Właściwy dobór węża do zastosowania jest jednym z czynników pozwalającym zapobiec tym zagrożeniom.

Dobór gumowego węża do instalacji parowej

Dobór gumowego węża do instalacji parowej powinien uwzględniać:

 • maksymalne ciśnienie robocze pary,
 • temperaturę pary,
 • rodzaj pary: para nasycona wilgotna (z cząstkami wody), para nasycona sucha, para przegrzana,
 • czy wąż będzie poddawany gwałtownym wzrostom ciśnienia,
 • czy wąż będzie podlegał ugięciom w trakcie pracy pod ciśnieniem,
 • czy wąż będzie stale czy okresowo użytkowany,
 • czy obsługa będzie ręczna,
 • jakie są zewnętrzne warunki pracy w miejscu, gdzie wąż będzie eksploatowany (możliwość urazów mechanicznych, czy nie występują rozlane lub kondensujące się agresywne chemikalia lub oleje mogące zniszczyć zewnętrzną warstwę węża).

Wąż gumowy przeznaczony do pary powinien posiadać odpowiednie oznaczenie na powierzchni zewnętrznej. Dobór węża do warunków pracy należy potwierdzić w Dziale Handlowym lub Technicznym Tubes International.

Zadbaj o bezpieczeństwo

KONSERWACJA OKRESOWA I KONTROLA GUMOWEGO WĘŻA DO PARY

Wszystkie gumowe węże do pary zużywają się w miarę upływu czasu. Dlatego bardzo ważna jest ciągła kontrola stanu węża, czy nie wystąpiło jego zużycie uniemożliwiające dalszą bezpieczną eksploatację. Obsługa powinna zwracać uwagę na:

 • występowanie pęcherzy i grudek gumy,
 • pęknięcia odsłaniające oplot,
 • przecieki pary przy złączach lub w jakimkolwiek innym miejscu węża,
 • spłaszczenia lub załamania, mogące spowodować uszkodzenie węża,
 • zmniejszenie przepływu pary wskazujące na „spuchnięcie” warstwy wewnętrznej.

Gdyby wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych przypadków, należy niezwłocznie wyłączyć wąż z eksploatacji. Wąż ten należy dokładnie sprawdzić przed jego ponownym użyciem. Uszkodzenia węży do pary najczęściej pojawiają się na jego końcach, ponieważ często jest on tam zginany i odkształcany. W takim przypadku końcówkę węża należy odciąć i ponownie założyć złączkę. Węże eksploatowane w sposób ciągły w warunkach stałej, wysokiej temperatury i ciśnienia powinny być okresowo sprawdzane, czy nie występuje w nich utwardzenie warstwy wewnętrznej. W większości przypadków w tym celu konieczne jest zdjęcie przyłączy.

WSKAZÓWKI BHP

 • Obsługa musi posiadać odpowiednie pokrywające całe ciało ubranie robocze łącznie z rękawicami, obuwiem gumowym oraz osłoną na oczy. Ubranie ma zabezpieczać ciało przed oparzeniami w przypadku wytrysku pary lub gorącej wody.
 • Należy upewnić się, czy strefa pracy jest wolna od niebezpieczeństw i czy panuje w niej właściwy porządek.
 • Należy sprawdzić dokręcenie złączy przed każdym uruchomieniem instalacji.
 • Nie należy pozostawiać węża pod ciśnieniem przy niepracującej instalacji. Zmniejsza to znacznie żywotność węża.

źródło i zdjęcia: Tubes International Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT