ITB jako jednostka oceny technicznej

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej upoważniona do wydawania nowych Europejskich Ocen Technicznych, które zastąpią dotychczasowe Europejskie Aprobaty Techniczne. Decyzję w tej sprawie podjął minister transportu, budownictwa i gospodarki wodnej.

ITB jako jednostka oceny technicznej

Wyznaczenie ITB  jednostką oceny technicznej (JOT) wiąże się m.in. z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, które zaczęło obowiązywać w pełni po 1 lipca 2013 r. Ustanawia ono zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla wcześniejszą Dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z nowym aktem prawnym producenci udostępniający na terenie UE wyroby objęte normami zharmonizowanymi muszą sporządzić tzw. deklarację własności użytkowych i oznaczyć wyroby znakiem CE. Z takiego samego rozwiązania mogą także skorzystać (dobrowolnie) wytwórcy wyrobów nie objętych żadną normą zharmonizowaną lub gdy w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki metoda oceny w normie nie jest właściwa lub norma nie przewiduje żadnej oceny co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki.

Dokumentem odniesienia dla oznakowania CE będą odtąd tzw. Europejskie Oceny Techniczne, które zastąpiły dotychczasowe Europejskie Aprobaty Techniczne. ITB udzielał ich od 2004 r. w ramach przynależności do Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), funkcjonującej od 1 lipca 2013 r. pod zmienioną nazwą Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej.

Zakres właściwości ITB do wydawania Europejskich Ocen Technicznych obejmuje 33 grupy wyrobów budowlanych: od wyrobów prefabrykowanych z betonu, do wyrobów do zatrzymywania ognia.

Ich pełna lista znajduje się w Załączniku IV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011. Można ją również znaleźć na stronie ITB.

źródło: ITB

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT