Azbest będzie używany do końca 2032 roku

Od końca stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie określające wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby azbestowe.

Azbest będzie używany do końca 2032 roku

Wyroby zawierające azbest będą wykorzystywane do końca 2032 roku w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Zakres zmian obejmuje przede wszystkim zasady postępowania z rurami azbestowo-cementowymi oraz z trwale zabezpieczonymi drogami utwardzonymi odpadami zawierającymi azbest.

Z przepisów nowego rozporządzenia wynika m.in., że przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Rozporządzenie przewiduje, że dla każdego pomieszczenia (czy pokrycia dachowego), w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, sporządza się coroczny plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia pyłów zawierających azbest.

W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji corocznego planu kontroli jakości powietrza, podejmuje się działania w celu ograniczenia stężenia pyłów zawierających azbest do wartości poniżej wartości dopuszczalnej.

Instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest i niezabezpieczone oraz rury azbestowo-cementowe powinny zostać oznakowane. Oznakowanie instalacji lub urządzeń zawierających azbest umieszcza się bezpośrednio na nich, a jeśli nie ma takiej możliwości, to w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje.

źródło i zdjęcie: srodowisko.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT