Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia br. zmieniło niektóre przepisy dotyczące sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 162/2010 r., poz. 1089, zmienia od 18 września 2010 r. dotychczasowe wymagania dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649, m.in. (nowelizacje pogrubiono):

  • z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się 1 egzemplarz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg nowego wzoru (załącznik nr 1); ocenę należy przechowywać (już nie trzeba przekazywać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego), a w przypadku prowadzenia książki obiektu budowlanego - ocenę należy dołączyć do tej książki (uwaga: za brak oceny grozi grzywna);
  • po dokonaniu zabezpieczenia wyrobu zawierającego azbest poprzez jego zabudowę albo pokrycie szczelną powłoką należy ponownie sporządzić ocenę w terminie 30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia;
  • identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach można przeprowadzić także na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej (laboratorium nie musi być akredytowane);
  • wykonawca prac, przed przystąpieniem do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac;
  • do rodzaju składowisk dopuszczonych do przyjmowania do składowania odpadów azbestowych dodano podziemne składowiska odpadów niebezpiecznych.

źródło: eko-akademia.pl
zdjęcie: Ramid

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT