Podsumowanie V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Organizatorem krakowskiego forum jest Instytut Energetyki Odnawialnej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 osób reprezentujących różne środowiska z sektora energetyki słonecznej. Forum zainicjowało obchody Europejskich Słonecznych Dni.

Podsumowanie V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej odbyło się 18 kwietnia w Krakowie. Stało się największym wydarzeniem branży energetyki słonecznej w Polsce. Towarzyszyła mu wystawa, na której można było obejrzeć urządzenia do produkcji kolektorów słonecznych firm AMB Technic oraz GRACO, a także słoneczną instalację firmy Sunprogres.

Forum zostało otwarte przez prowadzącego je corocznie prezesa zarządu IEO - Grzegorza Wiśniewskiego. Tematykę podzielono na cztery części. Pierwsza dotyczyła aspektów rynkowych, druga aspektów technicznych, a trzecia prawnych. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny.

Aneta Więcka z IEO przedstawiła wyniki badań rynku kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r. Na rynku krajowym sprzedano ogółem prawie 253,7 tys. m² kolektorów słonecznych. Łączna powierzchnia kolektorów słonecznych w Polsce na koniec 2011 r. wyniosła 909 tys. m². Przyrost nowo instalowanych kolektorów wyniósł 70% w stosunku do 2010 r. Obroty na rynku oszacowano na blisko pół miliarda złotych. Na polskim rynku działa około 70 firm produkujących i będących dystrybutorami ponad 440 typów kolektorów słonecznych.

Sekretarz Generalny European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) - Xavier Noyon przedstawił prezentację na temat rynku energetyki słonecznej termicznej w UE oraz perspektyw jej rozwoju. W UE przewidywany jest nieznaczny spadek sprzedaży. Wzrost na rynkach europejskich został osiągnięty jedynie w Danii, Szwajcarii oraz w Polsce.

Olivier Miedaner, ekspert z Solites-Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems, na przykładzie rynku niemieckiego przedstawił doświadczenia i aspekty ekonomiczne budowy wielkowymiarowych systemów grzewczych instalacji solarnych w budynkach wielorodzinnych. Jeden z największych zasobników sezonowych - 63300 m³ - zbudowano w Neckarsulm w 1997 r. dla instalacji płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni 5300 m².

Miłosz Lipiński z biura projektowego M&L Lipińscy zaprezentował rynek budowy domów mieszkalnych w Polsce i rosnące potrzeby w zakresie rozwiązań energooszczędnych. Według Miłosza Lipińskiego możliwe i racjonalne jest ograniczenie zapotrzebowania na ciepło ze 120 kWh/m² (obecny standard) do poziomu 40-50kWh/m²/rok oraz wykorzystanie w budownictwie mieszkaniowym minimum 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Do tego konieczne jest wprowadzenie czytelnych, zrozumiałych i egzekwowalnych przepisów oraz odpowiednia edukacja inwestorów, projektantów i wykonawców.

Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wskazał, że ciepłownictwo systemowe jest otwarte na technologie energetyki słonecznej. Jednak ograniczenia techniczne i prawne utrudniają ciepłownictwu przemiany w tym zakresie.

Ekspert ds. inżynierii środowiska z Banku Ochrony Środowiska - Grażyna Kasprzak - przedstawiła doświadczenia banku w finansowaniu budowy instalacji słonecznych w ramach rewitalizacji i modernizacji istniejących budynków. Łączna pula kredytów BOŚ na Odnawialne Źródła Energii osiągnęła 1,3 mld zł, w tym 106 mln zł na kolektory słoneczne. W sierpniu 2010 r. bank wprowadził "Słoneczny Eko-Kredyt" z dotacją NFOŚiGW na zakup kolektorów. Udziela też kredytów w ramach współpracy z WFOŚiGW oraz programu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W wybranych regionach dostępne jest finansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA - Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich.

Sesję dotyczącą aspektów prawnych otworzył, odpowiedzialny za energetykę odnawialną Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mieczysław Kasprzak. Przedstawił zagadnienia energetyki słonecznej w projekcie ustawy o OZE. Zapisy ustawowe mają wspierać długoterminowe inwestycje w źródła odnawialne z okresem 15-letnim. W ustawie pojawi się wsparcie dla rozproszonych źródeł energii, w tym dla fotowoltaiki.

Dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Ewa Wnukowska - zaprezentowała efekty wsparcia sektora energetyki słonecznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz formy wsparcia w następnym okresie programowania funduszy UE na lata 2014-2020. Z kolei Heinz Kaufmann, dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedstawił prezentację "Szwajcarskie wsparcie dla energetyki słonecznej w Polsce - wybrane aspekty". Dla Polski program szwajcarski przewiduje niemal połowę środków, czyli około 489 mln CHF.

W końcowej części V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej odbył się panel dyskusyjny dotyczący przyszłości rynku energetyki słonecznej termicznej. Udział wzięło czterech panelistów: prof. Maciej Nowicki - Minister Środowiska w latach 1989-90 oraz 2007-10, Mieczysław Kasprzak - Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki, dr Jan Rączka - prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zenon Laszuk - członek założyciel Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej i prezes firmy instalacyjnej Rapid.

Grzegorz Wiśniewski otwierając panel dyskusyjny, stwierdził że dotacje to najpowszechniejszy i najbardziej sprawdzany na świecie instrument wsparcia dla kolektorów słonecznych. W Polsce od 10 lat były zasadniczym systemem wsparcia. Od tego czasu wskazywana jest też potrzeba obniżenia lub zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na solarne kolektory. Minister Kasprzak zaznaczył, że dotychczasowe formy wsparcia sektora zostaną utrzymane, zyskają mikroinstalacje i wspierany będzie eksport kolektorów. Nie wykluczył podjęcia rozmów z resortem finansów w sprawie instrumentów podatkowych dla zielonego ciepła.

Nie udało się uzyskać jednolitego stanowiska w sprawie form i zakresu, wymaganej dyrektywą od stycznia 2013 r., certyfikacji instalatorów systemów energetyki słonecznej i innych mikroinstalacji. Przeważał pogląd, że system planowany do wprowadzenia nową ustawą o OZE, powinien być prosty i poprzedzony okresem przejściowym.

Jak co roku patronat honorowy nad V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej objęli: wicepremier i minister gospodarki - Waldemar Pawlak, minister środowiska - Marcin Korolec, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jan Rączka, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki - Andrzej Czerwiński, ambasador Danii - Thomas Østrup Møller oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Partnerami forum byli: AMB Technic, Bank Ochrony Środowiska, GRACO, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, tzw. Fundusz Szwajcarski. Serwisy DachyB2B oraz InstalacjeB2B objęły nad V Forum patronat medialny.

Przedstawiciele firm biorących udział we wszystkich dotychczasowych edycjach, jako niezawodni przyjaciele i współtwórcy forum, otrzymali okolicznościowe upominki i podziękowania. Podsumowując spotkanie, na miejsce zorganizowania następnej edycji forum zaproponowano Toruń i Krynicę Górską.

źródło i zdjęcie: solarforum.ieo.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT