Budowa wiaty garażowej krok po kroku

Co prawda wiata garażowa nie zastąpi ogrzewanego garażu, ale dostatecznie ochroni samochód przed promieniami słońca i opadami marznącego śniegu. Możemy ją postawić jako wolnostojącą z dala od domu lub tez przylegającą do jednej ze ścian budynku.

Budowa wiaty garażowej krok po kroku
Z artykułu dowiesz się:
  • Jakie są wymagania formalne stawiania wiaty garażowej?
  • Jak zaplanować budowę wiaty?
  • Jak przygotować nawierzchnię pod wiatę garażową?
  • Jak posadowić konstrukcję wiaty garażowej?
  • Jakie warunki musi spełniać konstrukcja nośna wiaty garażowej?
  • Jak zadaszyć wiatę garażową?

Wymagania formalne stawiania wiaty garażowej

Przepisy ustawy „Prawo budowlane” nie precyzują pojęcia definiującego wiatę, choć w wielu miejscach tego dokumentu jest ona wymieniana. W praktyce uznawana jest ona za obiekt budowlany o charakterze malej architektury, choć klasyfikacja taka nie jest w pełni jednoznaczna.

Przyjęło się uznanie za wiatę otwartej konstrukcji utworzonej w formie zadaszenia opartego na słupach czy ażurowych ścianach z przeznaczeniem, np. do ochrony składowanych materiałów czy przykrycia miejsca postojowego dla samochodów.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego do jej budowy nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ani zgłaszać zamiaru wykonania takiej inwestycji, jeśli powierzchnia wiaty nie przekracza 50 m2, a działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym lub przewidziana pod taka zabudowę.

Jednak nie są to jedyne ograniczenia, gdyż pozwolenie na budowę będzie potrzebne do postawienia wiaty przy budynku zabytkowym. Odrębne wymagania dotyczące takiej zabudowy mogą wprowadzić zapisy w prawie miejscowym, np. poprzez ustalenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zakazu budowy od frontu budynku.

Kolejny problem, jaki może utrudnić lub nawet uniemożliwić postawienie wiaty jako miejsca postojowego dla samochodu to wymagania zawarte w rozporządzeniu „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 1065 z 2019 roku).

Choć nowe przepisy są bardziej liberalne w lokalizacji miejsc postojowych przy budynkach jednorodzinnych, to jednak nadal obowiązuje wymóg zachowania odległości 7 m od okien budynku i 3 m od granicy działki. Utrzymanie takich odległości nie jest jednak wymagane jedynie w przypadku lokalizacji niezadaszonych miejsc postojowych, a w przypadku zachowania odległości od granicy działki pod warunkiem stykania się z parkingiem na sąsiedniej działce.

W efekcie w wielu przypadkach nie można będzie zadaszyć używanego już miejsca postojowego „pod chmurką”, choć na jego postawienie nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ani nawet zgłoszenie. Niemniej nieformalne zadaszenie może przeszkadzać, np. sąsiadowi i w razie interwencji nadzoru budowlanego trzeba będzie je rozebrać.

Jak zaplanować budowę wiaty?

Samodzielna budowa wiaty nie jest trudna, a większość potrzebnych materiałów kupimy w każdym większym składzie budowlanym. Rodzaj materiałów użytych do budowy wiaty powinien harmonizować z resztą zabudowy oraz należy uwzględnić nasze możliwości wykonawcze.

Wiata przeznaczona do parkowania jednego samochodu powinna mieć szerokość co najmniej 2,5 m, długość 5-6 m i wysokość dostosowaną to modelu samochodu - dla większości osobówek wystarczy 2,2 m.

Oczywiście, gdy mają zmieścić się dwa pojazdy, jej szerokość zwiększamy do ok. 5 m. Po wstępnym ustaleniu wymiarów musimy wybrać lokalizację zgodną z wymaganiami formalnymi, a także zapewniającą wygodny dojazd. Możliwe są dwa warianty budowy - jako obiektu wolnostojącego lub przylegającego do budynku mieszkalnego czy gospodarczego.

W pierwszej wersji wiata wymaga utworzenia mocniejszej konstrukcji ze względu na oddziaływanie wiatru, a także zapewnia mniej skuteczna ochronę, np. przed nawiewanym śniegiem. Dlatego najczęściej decydujemy się na umieszczenie jej przy budynku, jeśli możliwe będzie zachowanie wymaganych przepisami odległości.

Przygotowanie nawierzchni pod wiatę garażową

Poziom nawierzchni, na której postawimy wiatę powinien być nieznacznie wyniesiony ponad otaczający teren. Uchroni to przed ewentualnym tworzeniem się kałuż (koła samochodu z czasem wygniatają wgłębienia nawet w utwardzonym podłożu), a także zapewni samospływ wody, np. z topniejącego śniegu.

Miejsce postojowe i dojazd do niego trzeba utwardzić, wykorzystując materiały do budowy nawierzchni drogowych. Zależnie od indywidualnych upodobań i dostosowania do stylu architektonicznego posesji miejsce garażowania można utwardzić kostką brukową, ażurowymi płytami betonowymi tzw. eko żwirem czy nawet kostką drewnianą.

Nawierzchnię pod wiatę można ułożyć z ażurowych płyt betonowych.
Nawierzchnię pod wiatę można ułożyć z ażurowych płyt betonowych. Fot. Buszrem.
Nawierzchnia pod wiatę garażową z kostki betonowej.
Nawierzchnia pod wiatę garażową z kostki betonowej. Fot. L. Jampolska.

Do utwardzenia podłoża nie warto natomiast użyć wylewanego betonu, który bez utworzenia warstwy dekoracyjno-ochronnej łatwo się ściera i pyli, a także utrudnione będzie samoczynne odprowadzenie wody ściekającej z pojazdu.

Przygotowania do utworzenia nawierzchni musimy dostosować do warunków gruntowych, co zagwarantuje stabilne podłoże pod parkujący samochód. Na gruntach piaszczystych o dobrej przepuszczalności wody rodzimy grunt usuwamy na głębokość ok. 20 cm, starając się utrzymać możliwie równe dno wykopu.

W przypadku gruntów zwięzłych, gliniastych wykonujemy głębsze korytowanie na 30-40 cm. W miejsce usuniętego gruntu, wykop wypełniamy podbudową z kruszywa drogowego, pospółki do poziomu potrzebnego do ułożenia warstwy podkładowej pod określony rodzaj nawierzchnię.

W warunkach okresowego nawodnienia powierzchniowego gruntu warto dno wykopu wyłożyć geowłókniną, co zapobiegnie mieszaniu się i osiadaniu podkładu w gliniastym podłożu. Wokół utwardzonej nawierzchni konieczne jest utworzenie obramowania, które zapobiegnie rozjeżdżaniu się wierzchniej warstwy. Obrzeża takie wykonujemy, np. z krawężników chodnikowych, drogowych czy betonowych tralek palisadowych.

Posadowienie konstrukcji wiaty garażowej

Wiata przylegająca do budynku może tworzyć niezależną konstrukcję lub łączyć się ze ścianą domu. W obu rozwiązaniach przykrywana jest dachem jednospadowym przylegającym do muru. Fundament pod konstrukcję nośną wykonujemy w formie stóp betonowych wylewanych bezpośrednio w gruncie.

Przy budowie konstrukcji niezależnej wykonujemy dwa rzędy stóp fundamentowych - po 3-4 stopy w rzędzie, a przy połączeniu ze ścianą wystarczy jeden rząd. Wykopy o wymiarach ok. 40x40 cm powinny sięgać przynajmniej 50 cm w głąb gruntu.

Nad wykopami ustawiamy ramki zbite, np. z desek i wysokości 10-15 cm pozwalające na "wyprowadzenie" stóp ponad poziom terenu. Do ich wylania wykorzystuje się mocny beton żwirowy klasy przynajmniej C16/20 o dość gęstej konsystencji.

Niekiedy osadza się równocześnie słupy metalowe lub uchwyty do drewnianych, ale może to utrudniać późniejsze równe ich ustawienie, dlatego lepiej osadzić je w przykręconych później stopach metalowych. Wykorzystujemy do tego kotwy rozporowe umieszczone w otworach lub gwintowane pręty mocowane za pomocą zaprawy żywicznej.

Konstrukcję nośną wiaty garażowej bardzo często wykonuje się z drewna.
Konstrukcję nośną wiaty garażowej bardzo często wykonuje się z drewna. Fot. Robelit.

Konstrukcja nośna wiaty garażowej

Najczęściej decydujemy się na konstrukcję drewnianą, łatwą do zamontowania bądź zamówić gotową konstrukcję z elementów stalowych. Do budowy drewnianego szkieletu należy użyć bali drewnianych o przekroju 8x8 cm lub 10x10 cm z drewna sosnowego. Bale przed zamontowaniem trzeba ostrugać, dzięki czemu uzyskamy gładką powierzchnię słupów, a po zaimpregnowaniu wyraźne widoczne będzie ich usłojenie.

Warto też zukosować krawędzie, co nie tylko poprawi ich wygląd, ale zapobiegnie ewentualnym skaleczeniom o ostre brzegi i wystające drzazgi. Konstrukcję nośną można też zbudować z bali okrągłych o średnicy ok. 10 cm, jednak trudniej wtedy wykonać połączenia.

Osadzenie słupka zadaszenia wiaty: a) przy użyciu kotwy, b) przy użyciu kątowników.
Osadzenie słupka zadaszenia wiaty: a) przy użyciu kotwy, b) przy użyciu kątowników.

Drewno przed zamontowaniem powinno być zaimpregnowane przynajmniej jednokrotnie, a ostateczne wykończenie możemy zrobić po zmontowaniu konstrukcji. Do zabezpieczenia najlepiej użyć impregnatów barwiących przeznaczonych do zastosowania na zewnątrz. Poszczególne elementy konstrukcyjne łączymy na tradycyjne złącza ciesielskie lub przy użyciu łączników stalowych mocowanych gwoździami. Sztywność konstrukcji drewnianej poprawiają zastrzały - skośnie umocowane w narożach krótkie belki.

Przy stawianiu konstrukcji niezależnej, często stabilizuje się ją poprzez przykręcenie słupów długimi kotwami do ściany. Natomiast w konstrukcji połączonej z budynkiem elementem nośnym od tej strony będzie pozioma belka przymocowana do muru.

W przypadku ścian nieocieplanych nie ma z tym problemu, ale przy ociepleniu trzeba je będzie wyciąć w pasie jej mocowania lub wykonać punktowe mocowanie wspornikowe z użyciem klocków dystansowych.

Zadaszenie wiaty garażowej

Konstrukcję zadaszenia wiaty garażowej wykonujemy najczęściej z elementów drewnianych opartych na oczepie łączącym słupki konstrukcyjne. Nachylenie zadaszenia nie powinno być mniejsze niż 15°, co zapewni szybki spływ wody i samooczyszczanie dachu. Przy niewielkiej rozpiętości krokwie drewniane mogą mieć przekrój ok. 6x12 cm w rozstawieniu co 70-80 cm. Z oczepem łączymy je na zaciosy wzmocnione łącznikiem ciesielskim.

Od spodu krokwi przybijamy skośnie ustawione deski - wiatrownice zapewniające większą sztywność konstrukcji dachowej. Jako pokrycie dachowe możemy użyć blachodachówki, blach trapezowych, falistych płyt bitumicznych lub gontów czy przezroczystych pokryć z płyt poliwęglanowych.

Pokrycie wiaty garażowej można ułożyć z blachodachówki.
Pokrycie wiaty garażowej można ułożyć z blachodachówki. Fot. L. Jampolska.
Zadaszenie wiaty garażowej z samonośnej płyty łukowej z poliestru.
Zadaszenie wiaty garażowej z samonośnej płyty łukowej z poliestru. Fot. L. Jampolska.

Wszystkie rodzaje pokrycia układane są na łatach biegnących poprzecznie do krokwi, których przekrój i rozstaw należy dostosować do tych pokryć, a pod gonty trzeba dodatkowo zamocować pełne dekowanie, np. z płyt OSB.

W wiatach przylegających do budynku szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne zabezpieczenie połączenia dachu i ściany. Należy tam zamontować fartuch z blachy zachodzący przynajmniej 20 cm na ścianę, co uchroni ją przed zawilgoceniem przez zalegający śnieg. Krawędź fartucha powinna być zagięta, co umożliwi wciśnięcie jego brzegu w tynk czy ocieplenie, a szczelinę trzeba dodatkowo uszczelnić silikonem dekarskim.

Autor: Cezary Jankowski
Zdjęcie otwierające: Scala Plastics
Zdjęcia w tekście: Buszrem, L. Jampolska, Robelit

 

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE