Łączniki termoizolacyjne i ich wpływ na izolacyjność zewnętrznej przegrody budynku

Oszczędność energii już o kilku lat jest jednym z podstawowych wymagań dobrego projektowania. Znalazło to również odbicie w przepisach budowlanych , a ściślej w Warunków Technicznych [1], jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dział X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna”.

Łączniki termoizolacyjne i ich wpływ na izolacyjność zewnętrznej przegrody budynku

Jak działają łączniki termoizolacyjne?

Określono tam wymagania minimalne, które musi spełnić obiekt budowlany. I tak wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)] musi być mniejsza lub równa wartości maksymalnej określonej w § 329 p. 2. (np. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych maksymalna wartość EP wynosi 85 [kWh/(m²·rok)], ale już wkrótce tylko 65 [kWh/(m²·rok)] ).

W w/w dokumencie w załączniku nr 2 p.1 sprecyzowano również wymagania dla przegród zewnętrznych budynku, a konkretnie maksymalnych dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) dla ścian, dachów, stropodachów oraz Umax dla okien i drzwi. Wymagania dla w/w współczynników stają się coraz ostrzejsze (np. zmiana UC(max) dla ścian zewnętrznych o 13 % z 0,23 na 0,20 [W/m²*K], zmiana UC(max) dla okien i drzwi balkonowych o 18% z 1,1 na 0,9 [W/m²*K].

Zmiany te nastąpią już wkrótce , bowiem od 01.01.2021. Czy projektując wg tych wytycznych możemy mieć pewność, że budynek jest zaprojektowany w sposób zapewniający oszczędność energii? Warto w tym miejscu przyjrzeć się , w jaki sposób wyeliminowano mostki cieplne, bowiem te miejsca mogą być kluczowe z uwagi na energooszczędność całego budynku.

W opracowaniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii pt: „Raport na temat efektywności energetycznej budynków” [2] został przedstawiony udział procentowy poszczególnych elementów budynku w stratach ciepła. W przypadku budynków wielorodzinnych udział mostków cieplnych to 15÷18%, to ilość porównywalna ze stratami ciepła przez ściany zewnętrzne (7÷20%) oraz przez okna i drzwi (15÷26%).

W w/w opracowaniu znajdziemy też informację , które mostki cieplne dominują pod względem traconej energii. I tak na czele są mostki na połączeniach ścian zewnętrznych z oknami (udział 25÷40%) i balkonów ze stropem (udział 10÷40%) , na trzecim miejscu połączenia ściany zewnętrznej z dachem w miejscu gdzie występuje ścianka attykowa (udział 5÷25%). Z powyższych danych wynika, że eliminowanie mostków cieplnych w budynku, w szczególności w balkonach i attykach (w przypadku budynków wielorodzinnych) jest kluczowe, aby budynek stał się rzeczywiście energooszczędny.

Tutaj należy wskazać parametr opisujący straty ciepła przez liniowe połączenie balkonu wzgl. attyki z konstrukcją budynku, czyli o liniowy współczynnik przenikania ciepła y [W/m*K]. Płyta balkonu połączona ze stropem może tworzyć bardzo duży mostek cieplny. Straty ciepła w tym miejscu licząc 1 mb połączenia (y = 0,95 [W/m*K) [3] mogą odpowiadać stratom ciepła przez 4÷5 m2 ściany zewnętrznej (UC ≤ 0,23 [W/m²*K]).

W przypadku połączenia ściany attykowej ze stropodachem straty ciepła mogą być niewiele niższe (y = 0,60 [W/m*K] [3]. Aby temu zapobiec należy zastosować w miejscu połączenia balkonu i stropu względnie attyki i stropodachu łącznik termoizolacyjny – czyli element, który jednocześnie izoluje (odcina termicznie zimną płytę balkonu/attyki od płyty stropowej/stropodachu) oraz jest elementem nośnym.

Sprawą niezwykle istotną jest , aby izolacyjność samego łącznika była optymalna. Parametrem charakteryzującym łącznik pod względem izolacyjności jest tzw. ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła leq [W/(m*K)]. Wartość tego współczynnika jest zmienna z uwagi na zmienne ilości elementów nośnych, z których zbudowany jest łącznik, a które głównie decydują o jego izolacyjności.

Planując energooszczędnie warto pamiętać aby współczynnik leq łącznika nie przekraczał wartości 0,15 [W/(m*K)]. Konsekwencją zastosowania takiego łącznika będzie bardzo znaczna redukcja strat ciepła na połączeniu balkonu ze stropem do wartości y < 0,20 [W/m*K].

Ograniczenie strat ciepła czyli eliminowanie liniowych mostków cieplnych powinno być jednym z priorytetów projektowania architektonicznego. Byłoby zasadnym, aby wymagania dot. ograniczenia strat ciepła przez połączenia liniowe (np. balkon-strop, attyka – stropodach) znalazły odbicie w przepisach budowlanych (Warunkach Technicznych), podobnie jak to się ma w przypadku współczynników U (m.in. dla ścian i okien).

Autor i zdjęcie: Mgr inż. Ireneusz Stachura z firmy Schöck

 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT