Wymagania UE względem budownictwa energooszczędnego

Korzystanie przez człowieka z zasobów globalnych przyrody przez wiele wieków nie naruszało równowagi biologicznej, gdyż natura nadążała z wyrównywaniem skutków eksploatacji. Począwszy od rewolucji przemysłowej w XIX wieku, gwałtownie wzrosło i ciągle się powiększa zużycie paliw kopalnych, a tym samym emisja CO2.

Wymagania UE względem budownictwa energooszczędnego

Wymagania budownictwa energooszczędnego 

Jednym ze sposobów powstrzymania negatywnych zjawisk jest oszczędzanie energii w przemyśle, a także w budownictwie przy długotrwałej eksploatacji obiektów. Temu celowi służą obowiązki prawne i normy w zakresie energooszczędności budynków.

Są one kluczowe przy projektowaniu, wznoszeniu, eksploatacji i recyklingu budowanych obiektów. Prawo budowlane [1] podaje siedem równoważnych wymagań podstawowych stosowanych przy wznoszenia budynków.

Są one przywołane za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. [2] i dotyczą:

  1. nośności i stateczności konstrukcji,
  2. bezpieczeństwa pożarowego,
  3. higieny, zdrowia i środowiska,
  4. bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
  5. ochrony przed hałasem,
  6. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
  7. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Niniejszy artykuł obejmuje tylko część zagadnienia związanego z obszarem stosowania wymagań budownictwa energooszczędnego – szóste wymaganie, którego spełnienie jest bardzo ważne, ale nie zawsze idzie w kierunku polepszenia spełniania pozostałych wymagań.

Docieplenie ścian a akustyka

Lekki system ocieplania ścian zewnętrznych ETICS (External thermal insulation composite system) jest w Polsce stosowany powszechnie zarówno w przypadku nowych budynków, jak i przy prowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynkach istniejących. Zastosowanie lekkiego ocieplenia ETICS powoduje obniżenie izolacyjności akustycznej ściany w pewnym zakresie częstotliwości oraz zwykle prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej RA2.

Parametry akustyczne ścian z ociepleniem należy ustalać na podstawie wyników standardowych badań laboratoryjnych, a w przypadku braku wyników badań należy przyjmować wartości wskaźników zmiany izolacyjności akustycznej ΔRW, Δ(RW+C) oraz Δ(RW+Ctr) nawet - 8 dB.

Domy energooszczędne powinny również być odpowiednio wyciszone
Domy energooszczędne powinny również być odpowiednio wyciszone. 

Docieplenie ścian a jakość powietrza w pomieszczeniach

Budynki o niskim zużyciu energii, charakteryzujące się niskimi wartościami współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych, odpowiednią szczelnością z kontrolowaną wymianą powietrza w ramach systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, są narażone na różnorodne zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wentylacja grawitacyjna zostaje zastąpiona mechaniczną, z całym system kanałów doprowadzających czyste powietrze, najczęściej poprzez rekuperator.

Miejsca te są narażone na zwiększone odkładanie kurzu, wykraplanie wilgoci i rozwój mikroorganizmów, gdyż nie przywiduje się wymiany powietrza przez okna. Dodatkowym zagrożeniem może być nierównomierna wymiana powietrza zarówno pomiędzy pomieszczeniami, jak i wewnątrz pomieszczeń. W skrajnych przypadkach może to zwiększać stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (radonu, głownie 222Rn).

Docieplenie ścian a bezpieczeństwo pożarowe

Najczęściej zwiększenie energooszczędności budynku uzyskuje się poprzez zwiększenie grubości materiału izolacyjnego. W przypadku palnych, powszechnie stosowanych izolacji cieplnych, np. polistyrenu (EPS, XPS) czy poliuretanu (PUR, PIR), zwiększenie grubości oznacza zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego, co związane jest z większą ilością materiałów palnych.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Według Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 [2], obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:

  • ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce,
  • trwałość obiektów budowlanych,
  • wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

To najnowszy obszar wymagań, ale łatwo zauważyć, że niektóre materiały powszechnie i w dużych ilościach występujące w obiektach energooszczędnych, jak materiały izolacji cieplnej, mogą nastręczać wiele trudności związanych z trwałością w obiektach budowlanych oraz ich recyklingiem.

Autor i zdjęcia: Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie”

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE