VELUX sfinansuje program emerytalny dla pracowników

Grupa VELUX przystąpiła do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) i w czerwcu wpłaciła pierwsze składki. Tym samym pracownicy firmy zyskują dobrowolną formę ubezpieczenia emerytalnego w całości finansowaną przez pracodawcę. W przypadku Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) składkę 1,5% płaci pracodawca, zaś pracownik 2%. Wybór takiego programu emerytalnego wpisuje się w strategię Grupy VELUX opartą na społecznej odpowiedzialności i koncepcji firmy modelowej.

VELUX sfinansuje program emerytalny dla pracowników

Od 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zostaną objęte ustawą o Państwowych Planach Kapitałowych (PPK), w przypadku podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2020 roku.

Pracodawcy mogli złożyć wniosek o przystąpieniu do alternatywnego programu, czyli Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), który jest dla pracowników dobrowolny i jednocześnie nakłada na pracodawcę obowiązek opłaty składki w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika brutto (w przypadku PPK składka pracodawcy wynosi min. 1,5%). Warunkiem zwolnienia pracodawcy z PPK było również uczestnictwo w PPE 25% załogi.

Według rejestru Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 3 czerwca 2019 roku, aktywnych Pracowniczych Programów Emerytalnych było 1537, a od momentu uchwalenia ustawy o PPK zostało zarejestrowanych ich 411. Wśród firm, które się na to zdecydowała są m.in. spółki Grupy VELUX zatrudniające łącznie blisko 1900 osób.

Od rozpoczęcia funkcjonowania programu PPE w spółkach Grupy, deklarację uczestnictwa wypełniło już blisko ¾ pracowników.

- Dla Grupy VELUX była to ważna, strategiczna decyzja. Z jednej strony zdecydowaliśmy się na opłacanie wyższej stawki, ponosząc tym samym dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem. Jednak z drugiej strony mamy świadomość, jak ważny jest to program dla naszych pracowników dotyczący ich zabezpieczenia finansowego w przyszłości. Jako firma modelowa zależy nam na długookresowym budowaniu kapitału i dobrobytu naszych pracowników - mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Przystąpienie Grupy VELUX do PPE zostało entuzjastycznie przyjęte przez większość pracowników fabryk. Duża w tym zasługa i rola związków zawodowych, które przychylnie podeszły do projektu PPE i wsparły pracodawcę w procesie komunikacji o nim wśród załogi.

- Pracownicy postrzegają PPE jako kolejny benefit oferowany przez Grupę VELUX. Szczególnie cieszy ich fakt, że podstawowa składka jest w całości finansowana przez firmę, a nie jak w przypadku PPK, gdzie pracownik musi dopłacać 2% wynagrodzenia brutto. Przystąpienie do PPE to wyraz dbałości i odpowiedzialności za naszych pracowników. W regionach, gdzie mamy fabryki niewielu pracodawców zdecydowało się na taki benefit, co wyróżnia nas na rynku pracy – mówi Monika Sawczuk-Petrov, dyrektor personalna zakładów produkcyjnych w Gnieźnie.

Program PPE stał się integralnym elementem polityki personalnej VELUX, która stawia na tworzenie najlepszych i bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników. Firma oferuje szereg benefitów pozapłacowych dla wszystkich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dostęp do bogatej bazy szkoleń, karty i karnety sportowe i kulturalne czy owoce na drugie śniadanie.

Hala produkcyjna Velux w Gnieźnie

PPE w Grupie VELUX - na czym to polega?

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to finansowane w całości przez pracodawcę dodatkowe oszczędzanie na emeryturę pracownika w ramach III filaru. Inicjatorem uruchomienia tego programu jest pracodawca. Firmy, które nie zdecydowały się na PPE, zgodnie z ustawą, są zobligowane do wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

Każdemu pracownikowi, który wyrazi chęć uczestnictwa w PPE, oprócz standardowego wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek ZUS, firma będzie co miesiąc wpłacać składkę podstawową na jego konto w PPE.

Składka podstawowa stanowi 3,5% wynagrodzenia brutto oraz wszystkich jego pozostałych składników, stanowiących podstawę do naliczenia składki ZUS. W przypadku PPK składka ta wynosi 1,5%, plus pracownik obowiązkowo płaci 2% swojego wynagrodzenia brutto.

Podczas wypełniania deklaracji uczestnictwa w PPE pracownik ma możliwość zadeklarowania składki dodatkowej, a jej minimalna wysokość to 50 zł. Będzie ona potrącona z wynagrodzenia netto.

Co istotne, środki są własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu oraz można je w całości, bez podatku, wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. W przypadku PPK w wieku 60 lat można wypłacić bez podatku 25% jednorazowo i 75% w ratach przez 10 lat.

Uczestnikiem PPE może być każdy pracownik Grupy VELUX zatrudniony na umowę o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wystarczy, że wypełni deklarację uczestnictwa, w której zadecyduje m.in. o tym, na jaki fundusz lub fundusze inwestycyjne będą przelewane jego składki podstawowe w ramach PPE.

- Program ten wiąże się z wieloma korzyściami dla pracowników. Po pierwsze pracownicy mają możliwość gromadzenia dodatkowych oszczędności na emeryturę, w całości finansowanych przez pracodawcę. Nie płacą podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%, mają możliwość inwestowania środków w szeroką gamę funduszy inwestujących zarówno w Polsce, jak i na rynkach globalnych poprzez fundusze cyklu życia – mówi Grzegorz Mierucki, menedżer ds. sprzedaży NN Investment Partners TFI, firmy zarządzającej PPE Grupy VELUX. 

W ramach PPE z NN Investment Partners TFI pracownik Grupy VELUX może wybierać spośród 5 kategorii funduszy.

W ramach tych kategorii pracownicy mogą korzystać z 11 subfunduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego, a także fundusz cyklu życia, który posiada mechanizm zmniejszania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do momentu wypłaty zgromadzonych środków w PPE.

Zatem pracownik może wybrać gotowe rozwiązanie dopasowanego do jego wieku lub samodzielnie zbudować swój portfel w ramach PPE. W przypadku pracowników, którzy nie dokonają żadnego wyboru subfunduszu lub subfunduszy, wszystkie środki będą przekazywane do subfunduszu NN Stabilnego Wzrostu.

Jeśli pracownik odejdzie z Grupy VELUX, środki zgromadzone w PPE może przetransferować do PPEu nowego pracodawcy lub na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Jeśli natomiast po zakończeniu swojej umowy o pracę pozostawi zgromadzone środki w PPE Grupy VELUX, będą one nadal jego własnością i będą inwestowane zgodnie z wybranymi subfunduszami.

Uczestnictwo w programie PPE jest dobrowolne, zatem pracownik może przystąpić w każdej chwili po przepracowaniu 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, jak również może z niego zrezygnować po przystąpieniu. Jednak w sytuacji rezygnacji pracodawca przestaje opłacać składki.

Źródło i zdjęcia: Velux

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE