Wzrosło zainteresowanie kolektorami słonecznymi. Polska na 3 miejscu w Europie!

Zakończony niedawno program Narodowego Funduszu dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży kolektorów w Polsce, przyśpieszonego rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu popularności tego źródła energii. Polska awansowała na trzecie miejsce w rankingu sprzedaży w Europie.

Wzrosło zainteresowanie kolektorami słonecznymi. Polska na 3 miejscu w Europie!

Celem programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych" uruchomionego przez NFOŚiGW było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Główny cel programu został zrealizowany: osiągnięto ograniczenie emisji od roku 2015 o ponad 75 tys. ton CO2 rocznie. Zrealizowano ponad 67 tys. inwestycji. Wsparcie przez Narodowy Fundusz tak dużej liczby inwestycji w okresie blisko 5 lat nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy z sektorem bankowym. Popularyzacja tego źródła energii wywołana przez Program zapewniła rozwój branży, co daje możliwość utrzymywania się zainteresowania instalacją kolektorów po zakończeniu dofinansowania.

Wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej program wywołał impuls na rynku kolektorów słonecznych. Przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży kolektorów w Polsce, przyśpieszonego rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu popularności tego źródła energii. Polska awansowała w rankingu sprzedaży w Europie z 9. miejsca w 2009 r. na 3. w 2012 r.

Ukierunkowanie pomocy na odbiorców indywidualnych spowodowało bardzo duże zainteresowanie Programem i pozytywny odbiór ze strony mediów, producentów, instalatorów kolektorów oraz beneficjentów.

Istotnym efektem dla gospodarki wywołanym przez program Narodowego Funduszu był wzrost zatrudnienia w branży kolektorów słonecznych w Polsce (nowe zakłady produkujące kolektory, nowe małe firmy instalujące kolektory). Cztery firmy tej branży stały się laureatami projektu GreenEvo, przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska, mającego na celu promocję polskich technologii środowiskowych, także na rynkach międzynarodowych.

Zdobyte przez NFOŚiGW doświadczenie w tworzeniu oferty przy współudziale pośredników (banków) pozwoliło na odpowiednie strukturyzowanie kolejnych programów skierowanych do odbiorców indywidualnych, jak np. dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, czy program Prosument - linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.


Instalacje kolektorów słonecznych
największą popularnością cieszą się w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim (łącznie 40,18%). Dużo inwestycji zrealizowano także w woj. podkarpackim i lubelskim. Najmniej kolektorów z dopłatą zainstalowano w woj. lubuskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim (łącznie 6,73%);

Główne efekty programu dopłat do kolektorów:

  • wypłata (wykorzystanie) środków przewidzianych w budżecie programu w kwocie 449 567 912,28 zł (z 450  mln zł) - 99,90% wykorzystania;
  • efekt ekologiczny z kolektorów zainstalowanych w latach 2010-2014: ograniczenie emisji 75 100,30 Mg CO2/rok (115% miernika planowanego w budżecie 65 055 Mg CO2/rok);
  • szacowana powierzchnia całkowita zainstalowanych kolektorów - 483 894 m2 kolektorów (planowane 420 tys. m2);
  • zrealizowano 67 363 instalacji (zakładano 60 tys. - 67 tys.);
  • średni koszt jednostkowy zainstalowania kolektorów 2 228 tys. zł;
  • średni koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł 14,8 tys. zł, a średnia kwota dotacji - 6,7 tys. zł.

źródło: http://nfosigw.gov.pl
zdjęcie: © studio5050 - Fotolia.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT