Trwa nabór na Studia Podyplomowe z zakresu odnawialnych źródeł energii

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na VI edycję 2013/2014 Studiów Podyplomowych w Warszawie i we Wrocławiu, pn. "Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka i duże inwestycje OZE".

Trwa nabór na Studia Podyplomowe z zakresu odnawialnych źródeł energii

Dostrzeżone przez niektóre ośrodki analityczne symptomy spowolnienia tempa inwestycji w niektórych branżach OZE w I połowie 2013 r. w większym stopniu świadczą o oczekiwaniu rynku na szybki boom inwestycyjny niż na zapowiedź zastoju. W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 r., Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii.

Wymagania związane z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjęte przez rząd założenie o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpanie się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalanie), oznaczają, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może - wg analiz IEO - sięgać ok. 90 mld zł, w tym - wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji.

Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne i tak samo bezpieczne. Z uwagi na złożone uwarunkowania związane z przebiegiem prac nad tzw. małym i dużym trójpakiem energetycznym, udane inwestycje muszą być oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz  z uwzględnieniem (ograniczaniem) elementów ryzyka politycznego.

Program VI edycji studiów podyplomowych "Inwestycje w OZE" bazuje na doświadczeniach z poprzednich lat, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania. Po wykonanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w 2012 r. analizie kosztów energii z mikroinstalacji OZE (badano 6 technologii) i określeniu wymaganych taryf FiT, w sierpniu 2013 r.

IEO na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wykonał szerszą analizę ekonomiczną i określił wysokości współczynników korekcyjnych dla małych i dużych instalacji OZE z uwzględnieniem różnych wariantów technologicznych i przedziałów mocy zainstalowanej (w sumie badano 22 typy inwestycji, na jakie powinien się złożyć plan inwestycji OZE 2014-2018). Dane o kosztach zbierano z rynku (bezpośrednio od inwestorów - case studies).

W obu pracach wykorzystano metodę oceny kosztów, która coraz powszechniej stosowana jest przez rządy i biznes do określania opłacalności inwestycji w energetyce odnawialnej. Jest to metoda kosztu rozłożonego produkcji energii (ang. LCOE - Levelized Cost of Energy).

Wcześniej metoda ta została wykorzystana w Polsce przez IEO w analizach dla inwestorów dotyczących kosztów wytwarzania energii z paliw kopalnych oraz energetyki jądrowej. Wyniki dotychczasowych analiz prowadzą do generalnego wniosku o szybkim uzyskiwaniu przez OZE w Polsce pełnej konkurencyjności na rynku energii. W niektórych przypadkach jeszcze przed 2020 r. (biogaz składowiskowy, fotowoltaika, kolektory słoneczne, kotły ciepłownicze na biomasę) lub zaraz po 2020 r. (farmy wiatrowe, elektrownie na biomasę, geotermalne pompy ciepła).

Program VI edycji studiów podyplomowych "Inwestycje w OZE"

Metoda LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i w kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji zostanie szczegółowo omówiona w trakcie studiów.

Studentom VI edycji studiów zostaną przedstawione arkusze ekonomiczne ukazujące metody obliczania i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej.

Studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje.

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach.

Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych.
Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego i budowlanego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Studia adresowane są do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej, w szczególności w energetyce prosumenckiej.

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki i zielonej gospodarki w Polsce.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele administracji centralnej.

Studia są prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu od października 2013 r. do czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie www.oze.ue.wroc.pl oraz www.ieo.pl.

źródło: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT