Jakość produktów zgodna z deklaracją

Dostęp do pełnej i wiarygodnej informacji o właściwościach użytkowych wyrobów budowlanych to rzecz niezwykle ważna i potrzebna w każdej fazie, od projektowania i użytkowania budynku aż po jego rozbiórkę. Od właściwości poszczególnych wyrobów może zależeć bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo pożarowe budynku, a także jego właściwości użytkowe i zdrowotne, charakterystyka energetyczna, akustyczna i wpływ na środowisko. Jest dokument, który zawiera pełną informacje o wyrobie, potwierdzoną przez jego producenta i stanowiąca zobowiązanie zapewnienia jakości wyrobów zgodnej z deklaracją.

Jakość produktów zgodna z deklaracją

Od lipca 2013 r. w pełni obowiązuje Unijne Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) dotyczące wyrobów budowlanych. Dotychczasowe "Deklaracje zgodności CE" zastąpiono Deklaracjami właściwości użytkowych, w skrócie DWU lub DoP, od angielskiego "Declaration of Performance". Co to oznacza w praktyce?

Za jakość i zgodność właściwości produktów z podawanymi informacjami odpowiada producent, ale też każdy kraj członkowski jest zobowiązany do nadzoru nad rynkiem wyrobów wprowadzonych do obrotu. Informacje zawarte w DoP to z punktu widzenia inwestora prywatnego czy instytucjonalnego bardzo istotna kwestia. Zwłaszcza w sektorze materiałów budowlanych i izolacyjnych, komentuje Piotr Pawlak z ROCKWOOL Polska.

Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów produkowanych przez wszystkie firmy wchodzące w skład Grupy ROCKWOOL, w tym również ROCKWOOL Polska, przejrzeć można na specjalnej stronie internetowej http://www.rockwool.com/dop/pl. Aby znaleźć DoP konkretnego produktu, wystarczy znać jego nazwę lub odczytać z etykiety jego kod. Czego się dowiemy, przeglądając Deklaracje DoP wyrobów izolacyjnych?

Poza oporem cieplnym wyrobu, poznamy m.in. jego klasę reakcji na ogień, zachowanie wobec wody i wilgoci, stabilność wymiarów, oraz inne zadeklarowane przez producenta właściwości np. wskaźnik pochłaniania dźwięku. Słowem: wszystkie cechy istotne dla każdego, kto przymierza się do budowy lub termomodernizacji domu, tłumaczy Pawlak.

Deklaracja potwierdza, że produkt został zbadany i oceniony zgodnie z systemem wymaganym przez prawo, a stałość jego właściwości użytkowych jest gwarantowana przez producenta. Wyroby ROCKWOOL, które deklarują najwyższą klasę reakcji na ogień, podlegają ściślejszemu nadzorowi jednostek niezależnych od producenta. Produkty o niskich klasach reakcji na ogień nie są kontrolowane tak dokładnie, ponieważ wiadomo, że jako palne nie powinny być stosowane w miejscach szczególnie odpowiedzialnych. Kontrolę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wykonuje sam ich producent - wyłącznie na swoją odpowiedzialność i bez udziału strony trzeciej.

źródło: Rockwool

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT